Białowieża pod rządami Georga Eschericha – Piotr Bajko (9/2014)

28 lipca 1914 roku w Europie rozpoczęła się wielka wojna światowa, która pochłonęła niezliczone życia ludzkie i przyniosła olbrzymie, niepowetowane straty materialne. Choć trudno mówić tu o szczęściu, wojna do Puszczy Białowieskiej dotarła dopiero w drugiej połowie sierpnia 1915 roku. Zatem jeszcze przez cały rok toczyło się w niej w miarę normalne życie. Rejon Puszczy w tym czasie – jak podaje Konrad Wróblewski – zamieszkiwało 14 tysięcy osób.

Ucieczka

W pierwszej połowie sierpnia 1915 roku, gdy już wyraźnie zbliżał się front, Rosjanie rozpoczęli wywożenie z Białowieży najcenniejszego majątku.
W dniu 7 sierpnia 1915 roku ze stacji w Białowieży odprawiono pociągiem do Moskwy wyposażenie pałacu carskiego, a także zbiory otwartego rok wcześniej muzeum przyrodniczo-łowieckiego. Do Rosji pojechały również miejscowe pomniki – obelisk upamiętniający polowanie Augusta III w 1752 roku, posąg żubra, stanowiący pamiątkę łowów cara Aleksandra II w Puszczy w 1860 roku oraz popiersie cara Aleksandra II, ustawione w 1912 roku przed cerkwią. Rzeczy te trafiły do Pałacu Newskiego i na Kreml.
Ewakuacji poddane zostało także co cenniejsze wyposażenie białowieskiej cerkwi. Z dzwonnicy zdjęty został potężny dzwon, którego bicie, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, było słyszalne w odległej o 18 km Hajnówce. W czasie wykonywania tej operacji musiano rozebrać część cerkiewnej ściany. Zapomniano natomiast o zabraniu dwóch dzwonów, o łącznej wadze 56 kg, znajdujących się w cerkwi w uroczysku Krynoczka. Dzwony te zdjęli Niemcy pod koniec lutego 1916 roku.
W dniu 16 sierpnia ewakuowano w głąb Rosji funkcjonariuszy miejscowej administracji leśno-łowieckiej oraz większość mieszkańców okolicznych wsi i osiedli. – Można było zabrać ze sobą to, co zmieści się na furmance – opowiadał Julian Bajko. – Wojsko zrobiło opis pozostawionego inwentarza. Obiecano, że po wojnie będzie wypłacone odszkodowanie. Wiadomo jednak, że tak się nie stało. Część zgromadzonych własnym trudem dóbr białowieżanie sprzedawali miejscowym Żydom.
W Białowieży, która na odchodnym została w znacznej części spalona przez wojska kozackie (w modzie była wówczas tzw. taktyka spalonej ziemi), niektóre rodziny pozostały. Przed deportacją Stoczek liczył 47 gospodarstw (285 mieszkańców), Zastawa – 32 gospodarstwa (175 mieszkańców), Krzyże – 5 gospodarstw (36 mieszkańców). Przed spaleniem uchowała się jedynie wieś Podolany – 23 gospodarstwa (107 mieszkańców). Na Stoczku przed ogniem uchroniła się zabudowa na odcinku od obecnego Zaułka Osoczników do ściany Parku Pałacowego.

Zniszczony został drewniany carski most na rzece Narewce w Białowieży. To samo uczyniono z mostkami na szosie prowadzącej do Hajnówki.
Wszystkie żubry przebywające w białowieskim zwierzyńcu zostały wypuszczone na wolność.
Rosyjskie dowództwo wojskowe pozostawiło w Puszczy niewielki oddział partyzancki, złożony z 80 do 100 żołnierzy, którego zadaniem było niepokojenie Niemców. Wojskowi ci polowali na żubry, które stanowiły dla nich niemalże główny pokarm. Skóry i rogi wymieniali u miejscowych Żydów na produkty pierwszej potrzeby.
Tak zakończył się okres carskiego panowania na tych ziemiach. Nowymi włodarzami Puszczy Białowieskiej i okolicznych ziem zostali Niemcy. Choć ich „rządy” tutaj trwały tylko trzy i pół roku – Puszcza długo nie mogła zabliźnić naniesionych na jej ciele ran.

Oczami niemieckiego żołnierza

Niemcy weszli na teren Puszczy Białowieskiej w drugiej połowie sierpnia 1915 roku (w Białowieży pojawili się już 17 sierpnia). Były to oddziały ugrupowania wojskowego generała-feldmarszałka księcia Leopolda Bawarskiego.
W jednym z oddziałów walczył publicysta, historyk i polityk Wilhelm Feldmann. Dzięki sporządzanym przez niego w tym okresie notatkom frontowym, które później były drukowane na łamach berlińskiego czasopisma „Berliner Tageblatt”, a w 1916 roku ukazały się w wydanej w Monachium książce pt. „Mit der Heeresgruppe des Prinzen Leopold von Bayern nach Weisrusland hinein”, znamy niektóre szczegóły wejścia Niemców do Puszczy.
Feldmann drobiazgowo opisał drogę, prowadzącą z Bielska do Białowieży. Podkreślił, że wyróżniała się ona dobrym wykonaniem. Zanotował też, że pomiędzy Bielskiem i Hajnówką toczyły się krwawe boje, w wyniku których duże straty ponosiły tak wojska rosyjskie, jak i niemieckie.
Parę zdań poświęcił białowieskiej cerkwi, „obrabowanej i bardzo brudnej”. W zachowanym domu parafialnym znaleziono błyszczącą ryzę, którą proboszcz najwyraźniej zgubił, uciekając razem ze swymi wiernymi przez zbliżającym się okupantem.
Feldmann obejrzał też pałac, z którego Rosjanie wywieźli wszystkie meble, dywany i obrazy oraz uszkodzili gaz, wodociągi i elektryczność. Niemcom pozostawili tylko brudne podłogi i kupy śmieci. Feldman określił go jako „budowlę bez gustu w pseudogotyckim stylu”. W pokoju carycy kozacy podarli na szmaty jedwabne firanki, w wielu pokojach zniszczyli podokienniki, podarli również płócienne obicia ścian. W ten sposób doprowadzili pomieszczenie do nadzwyczaj przykrego stanu.
Odnotujmy jeszcze, że w 24 sierpnia, po bitwie pod Nurcem (20 sierpnia), przez Puszczę Białowieską i Białowieżę przedzierał się na wschód I Legion Polski (Puławski) w sile 150 bagnetów, który 10 listopada stoczył walkę pod Zelwą.

Nowi gospodarze

Puszcza Białowieska otrzymała wojskowy zarząd leśny, na czele którego stanął we wrześniu 1915 roku mjr dr Georg Escherich, z zawodu leśnik. Na siedzibę zarządu wybrano Białowieżę. Początkowo zajmował on budynek obok cerkwi (dom parafialny), później został przeniesiony do Domu Świckiego na terenie Parku Pałacowego. Jednym z adiutantów zarządu był porucznik dr K. Rubner, zaś kwatermistrzem – generał Johann von Eisenhart.
We wrześniu 1915 roku na terenie Parku Pałacowego urządzono etapowy szpital polowy. Mieścił się on przez pewien czas w zachowanym do dzisiaj budynku z 1845 roku, na tępnie był przeniesiony do gmachu carskiego Zarządu Puszczy Białowieskiej na terenie Parku Dyrekcyjnego. W opuszczonym budynku urządzone zostało kasyno oficerskie. Dawną wozownię Niemcy przerobili na kino, a w położonym obok Domu Marszałkowskim ulokowali klub żołnierski. W bramie pałacowej urządzono stację telegraficzną.

4.
Escherich (pośrodku) – szef wojskowego zarządu leśnego Białowieży, przed kasynem oficerskim w Białowieży fot. ze zbiorów autora

Na pocztę polową okupanci przeznaczyli budynek szkoły dla dziewcząt na Stoczku (spalił się on w grudniu 2005 roku). W lipcu 1916 roku Białowieża została objęta prywatnym ruchem pocztowym i telegraficznym między Niemcami i okręgiem pocztowym dowództwa wojskowego na Wschodzie.
Dla dzieci rodzin, które pozostały w Białowieży, okupant otworzył szkołę elementarną. Mieściła się ona na Stoczku, w ocalałym domu Michała i Eudokii Dulków. Nauczycielem w tej szkole był młody Niemiec, w cy-wilu także nauczyciel, bardzo srogi i wymagający. W nauczaniu pomagała mu białowieżanka Maria Milko (zamężna – Wołkowycka). Szkoła funkcjonowała do połowy 1918 roku.
Niemcy oszacowali wstępnie wartość Puszczy Białowieskiej na 700-800 milionów marek. Podzielili jej obszar na siedem zarządów leśnych i natychmiast przystąpili do eksploatacji.
W krótkim czasie wybudowano 6 tartaków o 23 trakach, fabrykę wełny drzewnej, terpentyniarnie, pracownię mebli, wozów, łopat, kolb, prochownię. W celu pozyskania węgla drzewnego zakładano mielerze. Wiosną 1916 roku przystąpiono do budowy sieci wąskotorowej kolejki leśnej. Wybudowano łącznie 130 km torów stałych i 120 km torów przenośnych. Do budowy zniszczonych torów kolejowych wyrabiano setki tysięcy podkładów.
Dla ogromnej rzeszy zatrudnionych robotników wzniesiono odpowiednią liczbę baraków. Zakładano polne lazarety, pomieszczenia do odwszawiania, kopano studnie, urządzano elektryczne oświetlenie.
W czasie okupacji niemieckiej powstały w Puszczy nowe osady: w 1915 roku – Grudki, a rok później – Czerlonka (nazywana początkowo Czerlanką). Osady te przetrwały do naszych czasów.
Już pod koniec 1915 roku wybudowano tartaki w Stoczku i Grudkach. Potrzebne urządzenia przywieziono do nich z Belgii. W Stoczku powstała też terpentyniarnia.
Wzniesione przy tych obiektach baraki dla jeńców miały podwójne ściany drewniane, między którymi znajdowała się wełnianka. Ogrzewano je za pomocą pieców wykonanych z cegieł. Wewnątrz mieściły się także kuchnie i jadalnie. Obok baraków instalowano pompy i wieże wodne do zaopatrzenia w czystą wodę z wierconych studzien. Miejsca, gdzie zakładano studnie, zostały wyznaczone za pomocą różdżki radiestezyjnej.
Baraki w Grudkach były obliczone na 800 jeńców i odpowiednią ilość dozorców. Każdy z nich mieścił początkowo po 120, a po zmodernizowaniu – po 200 osób. Zakłady w Stoczku nosiły wspólną nazwę „Zakładów Hindenburga”.
Żołnierze niemieccy dozorujący pracę robotników i jeńców w Stoczku i Grudkach oraz członkowie wojskowego zarządu leśnego mieszkali w Białowieży, zajmując przeważnie budynki w parkach – Pałacowym i Dyrekcyjnym.
Na potrzeby żywieniowe jeńców i zarządu wojskowego zostały przeznaczone pola wsi Podolany. Uprawiano na nich jarzyny i ziemniaki.
W Białowieży powstały dwa duże składy drewna. Jeden mieścił się opodal Stoczka (kierował nim kpt. von Hornung), drugi w Grudkach (kierownik kpt. von Axthalb). Do składu w Grudkach doprowadzono tzw. ślepy tor, który razem z linią do ładowania liczył 400 m. Skład tworzyły trzy place, do których dochodziły osobne tory dojazdowe kolejki leśnej. Dziennie na składzie można było załadować 25-30 wagonów.
Prócz dwóch wymienionych składów, istniał w Białowieży jeszcze trzeci – drewna opałowego na potrzeby zarządu wojskowego. Była tu zainstalowana przenośna piła elektryczna do przerzynania i łupania. Zarząd rocznie zużywał 12-15 tys. metrów sześciennych drewna.
Przy eksploatacji drewna i innych bogactw puszczańskich zatrudnionych było 1200 żołnierzy fachowców, 300 jeńców oraz 8000 robotników.
Pod koniec marca 1917 roku mjr Escherich opracował memoriał o znaczeniu Puszczy Białowieskiej dla gospodarstwa społecznego w Niemczech. Ocenił w nim, że przy pełnym biegu eksploatacji Puszcza będzie mogła dostarczać 25-30 mln marek rocznie. Memoriał został przedłożony rządowi niemieckiemu w sierpniu 1917 roku.

Praca dla okupanta

Mieszkańcy Białowieży i okolicznych wsi, którzy powstrzymali się przed wyjazdem w głąb Rosji, byli przez okupanta zmuszani do pracy w lesie. Mieszkaniec Narewki – Michał Czarniecki, tak wspominał po latach ten okres: „W czasie pierwszej wojny Niemcy nie wywozili ludzi, zakładaliśmy kolejkę leśną. Pozyskiwaliśmy drewno na podkłady. (…) Pracowali wszyscy, szczególnie ci, co nie mieli gospodarek. Żydów, którzy posiadali sklepiki, także wyganiano na robotę, również starych. Żydzi do pracy nie bardzo się rwali. Wchodzili w zarośla świerkowe, a gdy Niemiec szedł i krzyczał „Arbeit!”, przebiegali w inne zarośla. Rankiem Niemiec szedł do pracy na przedzie, a Żydzi ciągnęli się za nim z dala, natomiast z pracy Żydzi rwali naprzód, a Niemiec zostawał z tyłu. Robotników brano z najbliższych wiosek: my z Narewki chodziliśmy pod Kosy Most. Kolejkę ciągnięto od Hajnówki: podkłady i szyny kładła robocza grupa, a my nakładaliśmy do wagoników ziemię” (zob. „Niwa” nr 47/1995).
Olga Szurkowska z Białowieży przekazał z ciężkiego okupacyjnego okresu wspomnienia swego ojca – Emiliana Rusko: „W Podolanach I i II zostały tylko 4 rodziny, które na czas przejścia frontu skryły się z całym dobytkiem w lesie, w uroczysku Bajkow Hrud. Do wsi powróciły późną jesienią. Niemcy zdążyli zająć co lepsze domostwa, a z gorszych zrobili stajnie dla swoich koni. Do Białowieży sprowadzili jeńców Rosjan i Francuzów, zatrudniając ich w tartaku przy obróbce drewna, które masowo wycinali w Puszczy. Tarcicę wysyłali do Niemiec. Przy przeróbce drewna musieli też pracować pozostali mieszkańcy Białowieży, w tym mój ojciec. Wynagrodzenie było bardzo niskie. (…) Niemcy szczególnie okrutnie traktowali jeńców rosyjskich. Mieszkali oni w ziemiankach, głodowali. Gotowano im zupę z ziemniaczanych obierek i brukwi. Pędząc do pracy, zmęczonych i chorych, Niemcy okładali ich pałkami. Jeńcy masowo umierali z wycieńczenia i chorób. Nieco lepiej byli traktowani Francuzi. Otrzymywali oni paczki z Czerwonego Krzyża. Zupy, którymi raczono jeńców rosyjskich, po prostu wylewali. Tak ciągnęło się trzy lata” (zob. „Głos Białowieży” nr 5-6/1999). Cdn
Piotr Bajko

Каментарыі

 1. whoah this weblog is excellent i really like reading your articles.
  Keep up the good work! You realize, lots of individuals
  are hunting around for this information, you could
  aid them greatly.

 2. Hello there! I know this is kind of off topic but I was wondering
  which blog platform are you using for this site? I’m getting sick and
  tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 3. Hi there, just became alert to your blog through Google,
  and found that it is really informative. I’m gonna watch out
  for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future.
  Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 4. We are a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
  Your site offered us with useful info to work on. You’ve done an impressive activity and our entire
  group can be grateful to you.

 5. Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked
  submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m
  not writing all that over again. Anyway, just wanted
  to say fantastic blog!

 6. With havin so much written content do you ever
  run into any issues of plagorism or copyright violation? My website has a lot of completely unique
  content I’ve either written myself or outsourced but it seems
  a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you
  know any methods to help prevent content from being stolen? I’d really appreciate it.

 7. Good day! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the
  same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done
  a extraordinary job!

 8. General we found the iPhone app very snappy and full of useful choices.

  The user interface appears to be like very polished, and the app makes it simple to schedule
  recordings and even watch a mix of stay and on-demand content
  on the go. The plethora of filters makes it straightforward to rapidly
  find one thing to observe, and there are intensive parental controls for adjusting settings remotely.

 9. Mantimentos funcionais ϲomo Gogi Berry (ɗe baixa caloria, ϲom basta teor Ԁe nutrientes e fibras), Óleo de Coco (rico ᥱm ômega 6 е 9 e tem efeito termogênico), Chia (ϲom fibras, proteína, carboidratos е também antioxidantes), еntre mᥙitos outros, ѕãߋ
  ricos em nutrientes, combatem envelhecimento е diversas doençɑs.

 10. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as
  I provide credit and sources back to your weblog?
  My website is in the very same niche as yours and my
  visitors would genuinely benefit from some of the information you provide here.
  Please let me know if this alright with you.
  Appreciate it!

 11. Thanks for your personal marvelous posting! I definitely enjoyed reading
  it, you might be a great author. I will remember to bookmark your blog
  and definitely will come back later in life.
  I want to encourage continue your great writing, have a nice day!

 12. Whats up this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use
  WYSIWYG editors or if you have to manually code
  with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance
  from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 13. Hello! This is my 1st comment here so I just wanted to give
  a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your
  blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that
  deal with the same topics? Thank you so much!

 14. I have been surfing online more than 3 hours
  as of late, yet I by no means discovered any interesting article like yours.
  It’s lovely worth sufficient for me. In my view, if all web owners
  and bloggers made good content material as you probably did,
  the net might be a lot more helpful than ever before.

 15. I have been surfing online more than 3 hours as of late, yet I by no means discovered
  any interesting article like yours. It’s lovely worth sufficient for me.

  In my view, if all web owners and bloggers made good content material as you probably did,
  the net might be a lot more helpful than ever before.

 16. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your site,
  how can i subscribe for a blog website? The account
  aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your
  broadcast offered bright clear concept

 17. Admiring the persistence you put into your site and detailed
  information you offer. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed
  material. Great read! I’ve saved your site and I’m including
  your RSS feeds to my Google account.

 18. Heya i’m for the primary time here. I found this board and
  I in finding It truly useful & it helped me out a lot.
  I’m hoping to give one thing again and aid others such as you helped me.

 19. Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different internet browsers and both show the
  same results.

 20. Hey there this is somewhat of off topic but I was
  wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance
  from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 21. Today, I went to the beachfront with my children. I found
  a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.”
  She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had
  to tell someone!

 22. Its like you read my mind! You appear to know so
  much about this, like you wrote the book in it
  or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but other
  than that, this is excellent blog. A fantastic read.
  I will definitely be back.

 23. Undeniably imagine that that you stated. Your favourite justification seemed
  to be on the web the simplest factor to take into account of.

  I say to you, I definitely get irked while other folks think about issues
  that they plainly don’t realize about. You controlled to hit the nail upon the top as smartly as defined out the whole thing with no
  need side effect , people can take a signal. Will probably
  be back to get more. Thank you

 24. Write more, thats all I have to say. Literally,
  it seems as though you relied on the video to make your point.
  You obviously know what youre talking about, why
  waste your intelligence on just posting videos to your
  blog when you could be giving us something informative to read?

 25. Greetings from California! I’m bored to death at work so I decided to browse
  your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and can’t wait to take a look when I get home.

  I’m shocked at how quick your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, great blog!

 26. If you don’t care about Clans, Multiplayer, and Party systems then you
  probably see things a very different way. However, we will keep an eye on the situation. Although not
  technically a FPS, Looking Glass Technologies released Ultima
  Underworld: The Stygian Abyss which used texture mapping to greatly enhance the graphics of their title over the competition by adding textures
  to surfaces.

 27. Does your website have ɑ contact рage? I’m hаving pгoblems
  locatingg іt but, I’d ⅼike tо send үou an e-mail. I’ve got ѕome creative ideas fⲟr your blog
  you might be inteгested іn hearing. Eitһer աay, ցreat blog and I lⲟok
  forward to sеeing iit develop over time.

 28. I think this is among the most important info for
  me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The site style is
  ideal, the articles is really great : D. Good job, cheers

 29. Thank you for the good writeup. It if truth be told used to be a amusement account it.
  Look advanced to more brought agreeable from you! However, how can we keep in touch?

 30. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be
  a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.
  I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 31. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this fantastic blog!
  I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to
  my Google account. I look forward to fresh updates and
  will talk about this blog with my Facebook group. Chat soon!

 32. Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital
  to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.

  Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 33. I’m really loving the theme/design of your website.
  Do you ever run into any web browser compatibility problems?
  A few of my blog audience have complained about my site not operating correctly in Explorer
  but looks great in Chrome. Do you have any
  recommendations to help fix this problem?

 34. I’ve been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

  It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters
  and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.|
  I couldn’t resist commenting. Exceptionally well written!|
  I will immediately take hold of your rss as I can’t
  to find your e-mail subscription link or newsletter service.
  Do you have any? Kindly let me recognize so that I could
  subscribe. Thanks.|
  It’s perfect time to make some plans for the future and it
  is time to be happy. I’ve read this post and if I could I
  want to suggest you few interesting things or suggestions.
  Maybe you could write next articles referring to this article.

  I wish to read more things about it!|
  It is appropriate time to make some plans for the future and it is
  time to be happy. I have learn this submit and if I could I desire to counsel you some interesting issues or tips.
  Perhaps you could write subsequent articles referring
  to this article. I want to learn even more issues about it!|
  I’ve been browsing on-line greater than three hours today, yet I never
  discovered any interesting article like yours.
  It is pretty value sufficient for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content material as you probably did, the web will be a lot
  more useful than ever before.|
  Ahaa, its nice discussion regarding this post at this place at this blog, I have read all
  that, so now me also commenting here.|
  I am sure this post has touched all the internet viewers, its really
  really good piece of writing on building up new web site.|
  Wow, this paragraph is nice, my sister is analyzing these things,
  therefore I am going to tell her.|
  Saved as a favorite, I like your website!|
  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up and the rest of the site is really good.|
  Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I am
  going to return once again since I saved as a favorite it.
  Money and freedom is the best way to change, may you
  be rich and continue to help others.|
  Woah! I’m really digging the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that
  “perfect balance” between user friendliness and appearance.

  I must say you have done a excellent job with this.
  Also, the blog loads extremely quick for me on Safari.

  Superb Blog!|
  These are in fact wonderful ideas in on the topic of blogging.
  You have touched some good factors here. Any way keep up
  wrinting.|
  I really like what you guys are up too. This kind of clever work and exposure!
  Keep up the superb works guys I’ve included you guys to my own blogroll.|
  Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to take a look.
  I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and
  will be tweeting this to my followers! Excellent blog and great design and style.|
  I really like what you guys are usually up too.
  This kind of clever work and coverage! Keep up the terrific works guys I’ve included you guys to blogroll.|
  Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with?

  I’m planning to start my own blog soon but I’m having a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!|
  Hi would you mind letting me know which hosting company you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you recommend a good web hosting provider at a reasonable
  price? Many thanks, I appreciate it!|
  Everyone loves it when folks get together and share thoughts.
  Great blog, stick with it!|
  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to far added agreeable from you! By the
  way, how can we communicate?|
  Hi there just wanted to give you a quick heads up. The text
  in your content seem to be running off the screen in Opera.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet
  browser compatibility but I figured I’d post
  to let you know. The style and design look great though!
  Hope you get the issue resolved soon. Many thanks|
  This is a topic that is close to my heart… Cheers!
  Exactly where are your contact details though?|
  It’s very easy to find out any topic on net as compared to books, as I
  found this post at this web page.|
  Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an email.
  I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.|
  Hola! I’ve been reading your site for a while now and
  finally got the courage to go ahead and give you a shout
  out from Kingwood Texas! Just wanted to say keep up
  the excellent work!|
  Greetings from Carolina! I’m bored at work so I decided
  to check out your blog on my iphone during lunch break.
  I enjoy the knowledge you present here and can’t wait to take a look
  when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent blog!|
  Its such as you read my thoughts! You seem to understand
  so much approximately this, such as you wrote the book in it or something.

  I feel that you just can do with some p.c. to drive the message house
  a little bit, however instead of that, this is
  wonderful blog. A great read. I will certainly be back.|
  I visited multiple websites however the audio quality for
  audio songs existing at this web site is genuinely wonderful.|
  Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i
  was just wondering if you get a lot of spam remarks?
  If so how do you prevent it, any plugin or anything
  you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane
  so any assistance is very much appreciated.|
  Greetings! Very helpful advice in this particular post!
  It is the little changes that will make the largest changes.
  Thanks for sharing!|
  I seriously love your website.. Excellent colors & theme.

  Did you make this amazing site yourself? Please reply
  back as I’m wanting to create my very own blog and would love to find out where you got this from or just what the
  theme is called. Thanks!|
  Hello there! This blog post could not be written any better!
  Going through this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept preaching about this. I will forward this post to
  him. Fairly certain he’s going to have a good read. I appreciate you for sharing!|
  Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s
  on a entirely different subject but it has pretty much the same page
  layout and design. Superb choice of colors!|
  There is definately a great deal to find out about this subject.
  I love all of the points you have made.|
  You’ve made some decent points there. I looked on the web to
  learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.|
  What’s up, I check your blogs like every week.

  Your writing style is awesome, keep it up!|
  I just couldn’t depart your web site prior to suggesting that I really loved the usual information a person supply for your
  guests? Is gonna be again often in order to investigate cross-check new posts|
  I needed to thank you for this excellent read!! I absolutely enjoyed every little bit of
  it. I have got you bookmarked to look at new stuff you post…|
  Hi, just wanted to tell you, I loved this post. It was funny.
  Keep on posting!|
  Hello, I enjoy reading all of your article. I like to write
  a little comment to support you.|
  I every time spent my half an hour to read this website’s articles or reviews daily along with a mug of coffee.|
  I for all time emailed this webpage post page to all my associates,
  for the reason that if like to read it then my links
  will too.|
  My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several
  websites for about a year and am nervous about switching to another platform.
  I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a
  way I can transfer all my wordpress content into it? Any help
  would be really appreciated!|
  Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before
  but after browsing through some of the posts I realized it’s new
  to me. Nonetheless, I’m definitely pleased I found it
  and I’ll be book-marking it and checking back
  regularly!|
  Terrific work! This is the kind of info that should
  be shared across the net. Shame on the seek engines for now not positioning
  this publish upper! Come on over and visit my website .
  Thanks =)|
  Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot.

  I hope to give something back and aid others like you
  helped me.|
  Hi, I do think your web site might be having internet browser compatibility issues.

  When I take a look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some overlapping issues.
  I merely wanted to provide you with a quick heads up! Aside
  from that, great site!|
  Someone essentially help to make severely articles I
  might state. This is the very first time I frequented your web
  page and to this point? I amazed with the research you
  made to make this actual publish amazing. Magnificent activity!|
  Heya i’m for the primary time here. I found this board and I to
  find It truly useful & it helped me out much. I hope to
  present something again and aid others like you helped me.|
  Hello there! I just would like to give you a big thumbs up for the excellent info you’ve
  got right here on this post. I will be returning to your website for more soon.|
  I every time used to study piece of writing in news papers but
  now as I am a user of internet thus from now I am using net for posts, thanks to web.|
  Your means of explaining everything in this article is really nice, every one be able to easily be
  aware of it, Thanks a lot.|
  Hi there, I discovered your blog by means of Google even as looking for a related matter, your site got here up, it seems to be good.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, simply changed into alert to your blog through
  Google, and found that it’s truly informative. I am going to
  watch out for brussels. I will appreciate should you proceed this in future.
  A lot of folks shall be benefited from your writing. Cheers!|
  I am curious to find out what blog system you happen to be utilizing?
  I’m having some small security problems with my latest blog and I
  would like to find something more safeguarded.
  Do you have any suggestions?|
  I am really impressed with your writing skills as well
  as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today.|
  I am extremely impressed along with your writing skills and also with the layout on your blog.
  Is this a paid topic or did you customize it your
  self? Either way keep up the nice quality writing, it is rare
  to peer a nice blog like this one nowadays..|
  Hi, Neat post. There’s an issue with your site in internet explorer,
  would check this? IE nonetheless is the marketplace leader and a
  big portion of folks will miss your fantastic writing because of this
  problem.|
  I’m not sure where you’re getting your info, but great topic.

  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.|
  Hi, i think that i saw you visited my weblog thus i
  came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my website!I
  suppose its ok to use {some of|a few o
  \

 35. Hi are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog
  world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 36. Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and
  wanted to say that I’ve truly loved browsing your blog posts.
  In any case I will be subscribing for your rss feed and I hope you write again very
  soon!

 37. Hello, Neat post. There’s a problem together with your web site in internet explorer, might check this?

  IE nonetheless is the market chief and a good part of people will
  leave out your excellent writing due to this problem.

 38. I used to be recommended this web site through
  my cousin. I am no longer sure whether this post is written via him ass nobody else understand such unique about my difficulty.
  You are wonderful! Thanks!

 39. hello!,I really like your writing so a lot! share we keep
  up a correspondence extra approximately your article on AOL?

  I require a specialist in this space to resolve my problem.
  Maybe that is you! Having a look forward to look you.

 40. ոaturalⅼy like your web site but уou havе to checк
  thᥱ spelling on գuite a few of your pоsts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding іt very troublesome
  to inform the trutһ nevertheless I’ll surely come back again.

 41. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the
  video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site
  when you could be giving us something enlightening to read?

 42. 無料ブログでアクセス数を増やすにはテンプレートを変える事をオススメします。
  何故ならテンプレートを変更する事でインデックス促進になったりキーワードをキチンとクローラーに伝えることが出来る様になるからです。

 43. Howdy! I simply want to offer you a big thumbs up for the excellent info you’ve got here on this post.
  I’ll be returning to your site for more soon.

 44. Have you ever thought about publishing an e-book or guest
  authoring on other sites? I have a blog based on the
  same information you discuss and would love to have you
  share some stories/information. I know my visitors would appreciate
  your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

 45. Hi there would you mind stating which blog platform
  you’re working with? I’m going to start my own blog soon but
  I’m having a tough time selectikng between BlogEngine/Wordpress/B2evolution andd Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems
  different then moswt blogs and I’m looking for something completely
  unique. P.S Sorry for getting off-topic but
  I had to ask!

 46. Great post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!
  Very useful info particularly the last part 🙂 I care for such info a lot.
  I was looking for this certain information for a very long time.

  Thank you and best of luck.

 47. Ӏ’m curious tо find out what blog ѕystem үou haрpen tto be working with?
  I’m hɑving somе minor security issues աith mү
  latest site and ӏ’d like to find somеtɦing more secure.
  Ⅾo yοu have anyy recommendations?

 48. Hello there! I could have sworn I’ve been to this web site before but after browsing through some of the posts I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m certainly happy I discovered it and I’ll be bookmarking it and
  checking back frequently!

 49. Whats up are using WordPress for your site platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create
  my own. Do you need any coding expertise to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 50. Hey There. I discovered your blog the usage of msn.
  That is an extremely neatly written article. I will be sure to bookmark it and return to read extra of your helpful
  info. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 51. I’m really impressed together with your writing abilities as
  neatly as with the format to your weblog. Is this a paid theme or
  did you customize it yourself? Anyway stay up the excellent
  quality writing, it’s uncommon to see a great blog like this one nowadays..

 52. I have been surfing online more than three
  hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you
  did, the web will be much more useful than ever before.|
  I could not resist commenting. Well written!|
  I will right away clutch your rss as I can’t in finding
  your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you have any? Please permit me recognise in order that I could subscribe.
  Thanks.|
  It’s the best time to make some plans for the future and it’s time to be
  happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips.
  Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I want to read more things about it!|
  It’s the best time to make a few plans for the long run and it’s time to be happy.
  I’ve learn this publish and if I could I want to recommend you some attention-grabbing things
  or suggestions. Maybe you could write subsequent articles relating to this article.
  I want to learn more things about it!|
  I’ve been surfing online more than 3 hours these days, yet I never found any
  attention-grabbing article like yours. It’s beautiful value sufficient for me.
  Personally, if all webmasters and bloggers made good content material as you did, the net shall be
  a lot more useful than ever before.|
  Ahaa, its fastidious dialogue about this article at this place at this website, I have read all that,
  so now me also commenting at this place.|
  I am sure this paragraph has touched all the internet viewers, its really really nice piece of writing on building up
  new blog.|
  Wow, this piece of writing is pleasant, my younger
  sister is analyzing these things, so I am going to inform her.|
  Saved as a favorite, I like your blog!|
  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and
  also the rest of the site is also really good.|
  Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it ;
  ) I will return once again since i have book-marked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and
  continue to help other people.|
  Woah! I’m really digging the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between usability and visual appearance.

  I must say you have done a very good job with this.
  In addition, the blog loads extremely fast for
  me on Internet explorer. Exceptional Blog!|
  These are genuinely fantastic ideas in on the topic of blogging.
  You have touched some good things here. Any way keep up wrinting.|
  Everyone loves what you guys tend to be up too. This type of clever work and coverage!
  Keep up the very good works guys I’ve included you guys to my blogroll.|
  Howdy! Someone in my Myspace group shared this website with us so
  I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Great blog and outstanding design and style.|
  I really like what you guys are up too. This kind of clever
  work and reporting! Keep up the terrific works guys I’ve included you guys to my blogroll.|
  Hi would you mind sharing which blog platform you’re working with?

  I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a tough time making
  a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!|
  Hey would you mind letting me know which hosting company you’re
  utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you suggest a good hosting provider at a fair price?

  Thanks a lot, I appreciate it!|
  Everyone loves it when people get together and share thoughts.
  Great site, keep it up!|
  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we
  communicate?|
  Hey there just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your article seem to be running off the screen in Firefox.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but
  I thought I’d post to let you know. The layout look
  great though! Hope you get the issue resolved soon. Many thanks|
  This is a topic that’s close to my heart… Many thanks!
  Where are your contact details though?|
  It’s very trouble-free to find out any matter on net as compared to
  books, as I found this piece of writing at this
  web site.|
  Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but,
  I’d like to send you an email. I’ve got some creative ideas for
  your blog you might be interested in hearing.

  Either way, great website and I look forward to seeing it
  grow over time.|
  Greetings! I’ve been reading your weblog for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Kingwood Tx!

  Just wanted to say keep up the excellent work!|
  Greetings from California! I’m bored to tears at work so
  I decided to check out your website on my iphone during lunch break.
  I love the knowledge you provide here and can’t wait to take a look
  when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my
  phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good
  blog!|
  Its like you learn my mind! You seem to understand a
  lot approximately this, such as you wrote the e book in it
  or something. I feel that you can do with a few percent to pressure the message
  house a bit, but other than that, this is great blog.

  A fantastic read. I will certainly be back.|
  I visited many web pages however the audio feature for audio songs current at this web site is truly fabulous.|
  Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just
  wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you reduce it, any plugin or anything
  you can recommend? I get so much lately it’s driving me mad so any support is very
  much appreciated.|
  Greetings! Very helpful advice within this article!

  It is the little changes which will make the most significant changes.

  Many thanks for sharing!|
  I really love your website.. Very nice colors & theme. Did you create
  this amazing site yourself? Please reply back as I’m attempting
  to create my own personal site and want to know where
  you got this from or what the theme is called. Cheers!|
  Hi there! This blog post couldn’t be written any better!

  Looking at this article reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I will send this information to him.
  Fairly certain he’s going to have a very good read.

  Thanks for sharing!|
  Wow! This blog looks exactly like my old one! It’s on a totally different topic but it has pretty much the same layout and design.
  Outstanding choice of colors!|
  There is certainly a lot to know about this subject. I love all of
  the points you made.|
  You’ve made some decent points there. I looked on the net for more information about
  the issue and found most people will go along with your views on this website.|
  Hi there, I log on to your new stuff like every week.
  Your humoristic style is awesome, keep doing what you’re doing!|
  I simply could not depart your site before suggesting that I really loved the usual info
  an individual supply on your guests? Is gonna be again frequently to investigate cross-check
  new posts|
  I needed to thank you for this fantastic read!!
  I certainly enjoyed every little bit of it. I have got you
  bookmarked to check out new things you post…|
  Hi, just wanted to mention, I loved this post.

  It was funny. Keep on posting!|
  Hi there, I enjoy reading through your article
  post. I like to write a little comment to support you.|
  I always spent my half an hour to read this webpage’s content everyday along with a mug of coffee.|
  I for all time emailed this web site post page to all my friends,
  for the reason that if like to read it next my contacts will too.|
  My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year
  and am concerned about switching to another platform. I have heard very good things
  about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any help would be greatly appreciated!|
  Hi there! I could have sworn I’ve visited this web site before but after looking
  at many of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely pleased I discovered it and I’ll be book-marking
  it and checking back frequently!|
  Great article! That is the type of info that are meant to be shared across the internet.

  Disgrace on Google for no longer positioning this post
  higher! Come on over and seek advice from my website .

  Thanks =)|
  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out
  much. I hope to give something back and aid others like you helped me.|
  Greetings, I do believe your website may be having web browser compatibility issues.
  Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however when opening
  in I.E., it’s got some overlapping issues.
  I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that, excellent blog!|
  Someone necessarily lend a hand to make critically articles I might
  state. This is the first time I frequented your web page and so far?
  I amazed with the research you made to make this particular publish incredible.
  Wonderful activity!|
  Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I in finding It truly useful
  & it helped me out a lot. I hope to offer something again and help others
  like you aided me.|
  Hey there! I simply wish to give you a huge thumbs up for your great info you
  have right here on this post. I am coming back to your website for more soon.|
  I all the time used to read piece of writing in news papers but now as I am a user of
  web therefore from now I am using net for articles,
  thanks to web.|
  Your way of telling the whole thing in this piece of writing is genuinely nice, all
  can without difficulty understand it, Thanks a lot.|
  Hi there, I found your blog by way of Google at the same time as looking for
  a similar topic, your site got here up, it appears
  to be like good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, simply turned into aware of your weblog via Google,
  and located that it is truly informative. I am gonna watch
  out for brussels. I’ll be grateful for those who
  proceed this in future. A lot of other people might be benefited
  from your writing. Cheers!|
  I am curious to find out what blog platform you’re working with?
  I’m experiencing some small security issues with my latest
  site and I’d like to find something more secure.
  Do you have any recommendations?|
  I am really impressed with your writing skills as well
  as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see
  a great blog like this one these days.|
  I am really inspired along with your writing abilities as smartly as
  with the format in your blog. Is that this a paid topic or did you modify it your self?
  Anyway keep up the excellent high quality writing, it’s
  uncommon to peer a nice weblog like this one nowadays..|
  Hi, Neat post. There’s a problem along with your site in internet explorer, would check this?
  IE nonetheless is the marketplace leader and a good
  component of people will omit your magnificent writing due to this problem.|
  I’m not sure where you are getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.

  Thanks for magnificent info I was looking for this info for my mission.|
  Hi, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things
  to improve my website!I suppose its ok to use a few of y\

 53. Have you ever thought about publishing an e-book or
  guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same
  ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my viewers would
  appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 54. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any
  widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter
  updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was
  hoping maybe you would have some experience with
  something like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your
  new updates.

 55. Its like you learn my mind! You appear to understand a
  lot about this, like you wrote the e book in it or
  something. I feel that you can do with a few p.c. to power the message home a bit, however instead of that,
  this is excellent blog. An excellent read. I’ll certainly be
  back.

 56. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide
  credit and sources back to your website? My blog is in the very
  same niche as yours and my users would definitely benefit from some of the information you provide here.
  Please let me know if this okay with you. Many thanks!

 57. Sometimes people don’t believe me when I tell them
  about how much
  you can make taking paid surveys online…
  so I took a video of
  myself actually getting paid $500 for paid surveys to finally set
  the record straight.

  [CHECK IT OUT NOW]
  http://paidcashforsurveys.com/

  I’m not going to leave this video up for long, so check it out
  now before I take it down!

  Jason White

 58. This is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post.

  Also, I have shared your website in my social networks!

 59. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers
  made good content as you did, the internet will be a lot more useful
  than ever before.|
  I could not resist commenting. Exceptionally well written!|
  I’ll immediately seize your rss as I can’t in finding your email subscription link
  or newsletter service. Do you have any? Please let me know so
  that I may subscribe. Thanks.|
  It is the best time to make some plans for the future and it is time
  to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things
  or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article.

  I wish to read even more things about it!|
  It’s the best time to make some plans for the future and
  it is time to be happy. I’ve read this put up and if I could I desire to counsel you
  few interesting things or advice. Perhaps you can write next articles relating
  to this article. I desire to read even more issues about it!|
  I have been browsing on-line more than three hours these days, but I by no means discovered any attention-grabbing
  article like yours. It’s pretty price sufficient for me.
  In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will probably be a
  lot more useful than ever before.|
  Ahaa, its pleasant discussion concerning this post here at
  this webpage, I have read all that, so now me also commenting here.|
  I am sure this piece of writing has touched all the internet users, its really really good piece of
  writing on building up new web site.|
  Wow, this piece of writing is pleasant, my sister is analyzing these
  kinds of things, thus I am going to let know her.|
  bookmarked!!, I love your web site!|
  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this
  article and the rest of the site is very good.|
  Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I’m going to come back yet again since I bookmarked
  it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.|
  Woah! I’m really loving the template/theme of
  this site. It’s simple, yet effective. A lot of
  times it’s tough to get that “perfect balance” between user friendliness and
  appearance. I must say you’ve done a excellent job with this.
  Also, the blog loads very quick for me on Safari. Excellent Blog!|
  These are really enormous ideas in on the topic of blogging.
  You have touched some pleasant things here. Any way keep
  up wrinting.|
  I love what you guys tend to be up too. This
  kind of clever work and exposure! Keep up the great works
  guys I’ve added you guys to my personal blogroll.|
  Hi there! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to look it over.
  I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this
  to my followers! Fantastic blog and amazing style
  and design.|
  I like what you guys are usually up too. This kind of clever work and exposure!
  Keep up the terrific works guys I’ve added you guys to my own blogroll.|
  Hi there would you mind stating which blog platform you’re
  using? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking
  for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!|
  Hi there would you mind letting me know which webhost you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and
  I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you recommend a good hosting provider at a honest price?
  Kudos, I appreciate it!|
  I love it whenever people get together and share thoughts.
  Great site, continue the good work!|
  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement
  account it. Look advanced to more added agreeable from you!
  However, how can we communicate?|
  Hi there just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your article seem to be running off the screen in Safari.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The style and design look great though! Hope you get the
  issue solved soon. Kudos|
  This is a topic which is near to my heart…
  Take care! Where are your contact details though?|
  It’s very trouble-free to find out any matter on web
  as compared to textbooks, as I found this post
  at this web page.|
  Does your blog have a contact page? I’m
  having trouble locating it but, I’d like to send you an email.
  I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great site and I look forward to seeing
  it grow over time.|
  Hola! I’ve been reading your website for some time now and
  finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Kingwood Tx!
  Just wanted to say keep up the good job!|
  Greetings from Idaho! I’m bored at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break.
  I really like the information you provide here and can’t wait to take a look when I
  get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my cell
  phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, great site!|
  Its such as you learn my thoughts! You seem to understand a lot about this,
  such as you wrote the book in it or something.
  I believe that you simply can do with a few %
  to drive the message home a bit, but other than that,
  this is excellent blog. A great read. I’ll definitely be
  back.|
  I visited multiple web pages except the audio quality for
  audio songs existing at this site is really wonderful.|
  Hello, i read your blog occasionally and i own a similar
  one and i was just curious if you get a lot of spam remarks?
  If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much appreciated.|
  Greetings! Very helpful advice within this post! It’s the little changes that produce the greatest changes.
  Thanks for sharing!|
  I truly love your blog.. Very nice colors & theme.
  Did you build this site yourself? Please reply back as I’m hoping to
  create my own personal website and would love to know where you got this from or just what the theme is called.
  Thanks!|
  Hi there! This blog post couldn’t be written much better!
  Going through this article reminds me of my previous roommate!
  He always kept preaching about this. I will send this
  information to him. Fairly certain he’s going to have
  a very good read. Thanks for sharing!|
  Incredible! This blog looks just like my old one!
  It’s on a totally different subject but it has pretty much
  the same page layout and design. Outstanding choice of colors!|
  There is definately a lot to know about this subject.
  I like all the points you made.|
  You’ve made some really good points there. I looked on the web to
  learn more about the issue and found most individuals will go along
  with your views on this site.|
  Hi, I check your blog regularly. Your writing style is awesome, keep up the
  good work!|
  I simply couldn’t depart your site prior to suggesting that I extremely
  loved the standard information an individual supply for your guests?
  Is gonna be again often in order to investigate cross-check new posts|
  I wanted to thank you for this wonderful
  read!! I absolutely loved every bit of it. I’ve got you book marked
  to check out new stuff you post…|
  Hi, just wanted to say, I liked this post. It was inspiring.
  Keep on posting!|
  Hello, I enjoy reading through your article.
  I wanted to write a little comment to support you.|
  I always spent my half an hour to read this web site’s posts everyday
  along with a mug of coffee.|
  I always emailed this weblog post page to all my associates,
  for the reason that if like to read it after that my friends will too.|
  My developer is trying to convince me to move to .net
  from PHP. I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various websites for about a year and am worried about switching to another platform.
  I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way
  I can import all my wordpress content into it? Any kind of help would
  be greatly appreciated!|
  Hello! I could have sworn I’ve been to this web site before but after looking at a few of the posts I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m certainly happy I came across it and I’ll
  be bookmarking it and checking back often!|
  Terrific work! This is the type of information that
  should be shared around the net. Disgrace on the search engines for
  not positioning this put up higher! Come on over and discuss with my
  web site . Thank you =)|
  Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly
  useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.|
  Hello, I believe your site could be having web browser compatibility issues.
  Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it has some overlapping issues.
  I simply wanted to provide you with a quick heads up!
  Besides that, wonderful blog!|
  Somebody essentially help to make significantly articles I’d
  state. That is the first time I frequented your web page and to this point?
  I surprised with the research you made to create this particular post incredible.
  Wonderful activity!|
  Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I
  to find It really useful & it helped me out much. I’m hoping to present something back and help others such as you aided me.|
  Hi! I simply want to offer you a big thumbs up for the excellent information you’ve got right
  here on this post. I am returning to your blog for more
  soon.|
  I always used to study post in news papers but now as I am a user of web thus
  from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.|
  Your method of describing the whole thing in this piece
  of writing is truly nice, all be capable of without difficulty know it, Thanks a lot.|
  Hello there, I found your web site by the use of Google whilst looking for a
  similar matter, your site got here up, it appears to be like good.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, simply turned into aware of your weblog through Google,
  and located that it is truly informative. I’m gonna be careful for brussels.
  I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of other folks shall be benefited from your writing.
  Cheers!|
  I’m curious to find out what blog platform you have been using?
  I’m experiencing some minor security problems
  with my latest website and I’d like to find something more safeguarded.
  Do you have any suggestions?|
  I’m really impressed with your writing skills as well
  as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?

  Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to
  see a nice blog like this one these days.|
  I’m extremely impressed together with your writing
  abilities and also with the layout to your
  weblog. Is that this a paid topic or did you customize it yourself?
  Anyway stay up the excellent quality writing, it’s uncommon to see a great blog like this
  one nowadays..|
  Hello, Neat post. There is an issue together with your site in web explorer, may check this?
  IE still is the market chief and a big element of other folks will omit your fantastic writing due to this problem.|
  I’m not sure where you’re getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for fantastic info I was looking for this info for
  my mission.|
  Hello, i think that i saw you visited my weblog so i
  came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to use {some of|a\