Dotacje na poziomie sprzed dwóch lat

Jak co roku publikujemy listę dotacji, przyznanych dla naszych organizacji przez ministra administracji i cyfryzacji. Na 2015 r. pula środków dla wszystkich mniejszości wynosi 15 mln 644 tys. zł. To o 684 tys. zł więcej niż w roku poprzednim. Trzeba jednak podkreślić, iż wówczas w wyniku cięć budżetowych do podziału było o kilkanaście procent mniej pieniędzy niż poprzednio. Wysokość dotacji wróciła zatem do roku 2013. Kwota przyznana na wydawanie naszego miesięcznika jest zatem taka sama jak dwa lata temu.

Ogółem wpłynęło 661 wniosków. Dotacje przyznano dla 453 z nich. Wnioski najpierw oceniali pracownicy departamentu mniejszości, a następnie były one rozpatrywane przez komisję złożoną z trzech przedstawicieli ministerstwa oraz trzech ekspertów zewnętrznych, wskazanych przez stronę mniejszościową Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i etnicznych.

Dotacje przyznawane przez ministra administracji i cyfryzacji są podstawą działalności naszych organizacji. Z tych środków finansowane jest wydawanie Niwy i Czasopisu, publikacji książkowych, a także cyklicznych imprez kulturalnych oraz wspierana jest działalność amatorskich zespołów artystycznych. Z oddzielnej puli finansowane są inwestycje. W 2015 r. taką dotacje otrzyma Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej „Szczyty” na adaptację swego budynku w Szczytach w gm. Orla (został on wyremontowany ze środków dotacji w latach poprzednich).

Z listy cyklicznych przedsięwzięć dofinasowanych przez MAiC zabrakło Trialogu, od szesnastu lat organizowanego przez Villę Sokrates w Krynkach. Poprzednio także bywały z tym problemy. Ministerstwo przyznając dotację ściśle przestrzega bowiem zasady, aby te środki służyły „podtrzymaniu tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej”. Trialogi organizowane ostatnio przez Fundację Villa Sokrates mają natomiast szerszą formułę.

Drugą zasadą jest wspieranie inicjatyw, służących jednej a nie wielu mniejszościom. Z tego powodu dotacji nie przyznano Bractwu św.św. Cyryla i Metodego na projekty w rodzaju „Z życia mniejszości narodowych”, czy też „Spotkania ze sztuką ludową mniejszości narodowych na Podlasiu”.

Na liście tegorocznych dotacji nie ma też Stowarzyszenia Terra Incognita z Krynek. Jego liderce, Joannie Czaban, zabrakło sił i chęci oraz sprzymierzeńców, aby kontynuować działalność zespołu Zaranica i przy okazji realizować dodatkowe imprezy.

Oto lista przyznanych dotacji. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych w nawiasie podano kwotę ubiegłoroczną.

 

 

 

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

 • koszty działalności podmiotowej (księgowość, administracja) – 49 000 (48 900)
 • wydanie Kalendarza Białoruskiego na 2015 r. – 14 000 (14 000)
 • prezentacje zespołów kolędniczych „Gwiazda i kolęda”

– 16 000 (15 000)

 • Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska 2015”

– 141 000 (134 000)

 • Święto Kultury Białoruskiej – 25 000 (23 500)
 • białoruskie festyny ludowe w dziesięciu miejscowościach

– 60 000 (57 000)

■ Kupalle – 25 000 (23 500)

 • Spotkanie zespołów artystycznych w Bondarach

„Bandaroŭskaja Haścioŭnia” – 12 000 (11 000)

 • prezentacje zespołów obrzędowych – 24 000 (22 500)
 • Konkurs „Śpiewające rodziny” – 10 000 (9500)

 

Dotacji nie przyznano na:

 • Dożynki Białoruskie
 • IV Festiwal Kultura Bez Granic – Siemiatycze 2015
 • Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej „Białystok – Grodno”
 • Międzynarodową Konferencją Naukową „Droga ku wzajemności”

 

 

Towarzystwo Kultury Białoruskiej (bliźniacza organizacja BTSK)

 • konkurs „Piosenka Białoruska” dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych – 22 000 (21 000)
 • konkurs szkolnych zespołów teatralnych – 14 000 (13 000)
 • konkurs „Sceniczne słowo” – 8 000 (7 500)
 • konkurs recytatorski „Ojczyste słowo” – 23 000 (22 000)
 • działalność białoruskich amatorskich zespołów artystycznych – 85 000 (85 000)

 

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce:

 • Modernizacja dachu i galerii Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce – 196 777

 

 • „Pogoń” z kulturą i sztuką – 64 000 (63 756)
 • Cykl festynów „I tam żywuć ludzi” – 28 200 (26 500)
 • Białoruski Alfabet Sztuki – 28 000 (26 500)
 • „Muzyka bez zastrzeżeń” – 5 900 (5 500)
 • Kultura na schodach Muzeum – 13 500 (12 500)
 • „Cyrylicą pisane” – 22 000 (21 000)
 • Białoruska grupa teatralna – 5 600 (10 000)

 

Dotacji nie przyznano na:

 • Edukację w Muzeum Białoruskim

 

Szczyty – Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej

 • Kontynuacja prac adaptacyjnych Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Szczyty w 2015 roku

– 135 000

 • Wsparcie funkcjonowania oraz administrowania stowarzyszeniem Szczyty-Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w 2015 roku – 20 000 (20 000)
 • XXII Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „Bardaskaja vosień 2015” – 50 000

(47 500)

 • cykl spotkań „Tradycyja, suczasnaść, buduczynia”

–  22 000 (15 000)

 • Majovyja Sustreczy u Szczytach 2015 – 6 000 (5 500)
 • II Białoruska Potańcówka w Białymstoku – 10 000 (9 500)

 

Dotacji nie przyznano na:

 • Maja baćkauszczyna maimi vaczyma – Moja ojcowizna moimi oczyma
 • Prowadzenie serwisów internetowych Stowarzyszenia Szczyty – Związek

 

Białoruskie Towarzystwo Historyczne

 • Dotacja podmiotowa dla Białoruskiego Towarzystwa Historycznego na obsługę finansowo-księgową i koszt eksploatacji lokalu – 24000 (23 320)
 • „Białoruskie Zeszyty Historyczne” (numery 43, 44)

– 32 000 (32 000)

 • „Bieżeństwo” 1915 roku w historii i tradycji Białorusinów Podlasia – konferencja – 10 000

 

Rada Programowa Tygodnika „Niwa”

 • wydawanie tygodnika „Niwa” – 492 000 (470 500)
 • XVIII Konkurs Poezji i Prozy „Debiut” – 12 000 (11 000)
 • XVIII Polsko-Białoruskie Warsztaty Literackie „Biazmieżża” – 11 000 zł (10 500)
 • Warsztaty „Sustreczy Zorki” – 14 000 (13 000)

 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich

 • Wydawanie miesięcznika „Czasopis” – 160 000 (153 000)

Białoruskie Stowarzyszenie Literackie Białowieża

 • Wydanie rocznika literacko-artystycznego i białorusoznawczego „Termopile” nr 19 – 12 500 (12 500)

 

Stowarzyszenie AB-BA

 • Studio folkloru i piosenki białoruskiej „Ja naradziŭsia tut” – 13 000 (12 000)
 • Koło teatralne „Zabawa w teatr” – 16 000 (15 000)
 • Letnie tygodniowe warsztaty etnograficzne „Ja naradziŭsia tut” – 15 000
 • Wydanie półrocznika metodycznego dla nauczycieli języka białoruskiego “Biełaruski nastaunik” –24 000

 

Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

 • Wydawanie pisma „Bielski Hostineć” – 14 000 (13 000)
 • Działalność zespołu „Małanka” – 14 500 (14 000)
 • Jubileusz 25-lecia działalności artystycznej amatorskiego zespołu pieśni białoruskiej Małanka – 4 000
 • Żemerwa. Działalność zespołu i studia folkloru tradycyjnego podlaskich Białorusinów – 16 600 (15 500)
 • Pamięć Bieżeństwa. Zajęcia edukacyjne oraz białoruski obóz historyczno-artystyczny – 8 000
 • Białoruskie warsztaty etnograficzno-muzyczne na Ziemi Nadbużańskiej – 10 000
 • Tam po majowuj XII Podlasko-Poleskie Spotkania w Tradycji – 11 000
 • Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby działalności Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach oraz opracowanie i zainstalowanie strony www Stowarzyszenia – 7 500

 

Fundacja Villa Sokrates

 • XXVI Festiwal Muzyki Młodej Białorusi Basowiszcza

– 100 000 (95 500)

Dotacji nie przyznano na:

 • XVI Trialog (19 000)

 

Fundacja Muzyka Cerkiewna

 • Mniejszość białoruska w kulturze regionu – XII Białowieskie Integracje Artystyczne „Peretocze 2015”

– 23 000 (22 000)

 

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

 • Wydawanie ukazującego różnorakie aspekty społecznokulturalnego życia zamieszkujących w Polsce mniejszości narodowych miesięcznika „Sami o Sobie” (dodatek do

„Przeglądu Prawosławnego”) – 80 000 (80 000)

 • Wydanie broszury „Bieżeństwo”, ukazującej przebieg bieżeństwa (uchodzstwa) w 1915 roku ludności zamieszkującej tereny północno-wschodniej Polski, w szczególności białoruskiej i ukraińskiej mniejszości narodowej oraz jego skutki – 8 038

 

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św.Św. Cyryla i Metodego

 • Śpiewamy od najmłodszych lat – 3000

 

Dotacji nie przyznano na:

 • Z życia mniejszości narodowych
 • Spotkania ze sztuką ludową mniejszości narodowych na Podlasiu
 • Muzyka łączy pokolenia

 

Białowieski Ośrodek Kultury

 • Ruczajok – zespół białoruskiej mniejszości narodowej

– 5 050 (5 500)

 • Wykonanie strojów dla Białoruskiego Młodzieżowego Zespołu Suniczki z Białowieży – 2 975
 • Wieczorki białoruskie w Białowieży– 3000 (2 200)

 

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

 • XI Festyn „Kupalinka” – 13 000 (12 500)

XXII Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim – 11 000 (10 000)

 • Tradycje kulinarne mniejszości białoruskiej Podlasia
  • czyżowskie „pirohi” i nie tylko – 3 900 zł Dotacji nie przyznano na:
 • Działalność Białoruskiego Zespołu Folklorystycznego

„Czyżowianie”

 

Gminne Centrum Kultury w Gródku

 • Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek– 15 000 zł
 • Siabroskaja Biasieda 2015 – 40 000 (38 000)

 

Dotacji nie przyznano na:

 • Wydanie książki „Powstanie 1863 r. na terenie guberni grodzieńskiej”

 

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

 • Integracja mniejszości narodowych – Spotkanie Kulturalne „Prymackaja Biasieda” – 30 000 (23 500)

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś

 • Spowodowanie nadawania audycji radiowych w języku białoruskim dla mniejszości białoruskiej zamieszkującej Białystok i Białostocczyznę w 2015 roku (w Radiu Racja) – 200 000 (239 500)

 

Towarzystwo Przyjaciół Białowieży

Różnogłosie – Cykl Prezentacji Muzycznych Białoruskiej Mniejszości Narodowej – 5740

Каментарыі

 1. I simply want to tell you that I am newbie to blogging and actually enjoyed you’re blog site. Most likely I’m planning to bookmark your blog . You really have beneficial articles and reviews. Many thanks for sharing your web-site.

 2. But the Brigham and Women’s tea found that testosterone therapy didn’t increase
  their subjects’ risk for atherosclerosis, or hardening of the arteries, an important precursor to such cardiovascular events.