Міхал Мінцэвіч. Святая Ноч.

Чарговы год віфлеемская зорка рассвятляе нашы хаты. Зноў калядны стол і просвіра або куцця – знак Бога. І адно свабоднае месца для чаканага госця, як памяць пра словы Госпада: „як вы зрабілі гэта аднаму з Маіх меншых братоў, так зрабілі і Мне” (Мф., 25:40). Ёлка – гэта сімвал райскага дрэва, сімвал жыцця. І ад сэрца ўзятыя падарункі. Уся сям’я абменьваецца пажаданнямі. Неад’емным атрыбутам нашай праваслаўнай абраднасці з’яўляецца гвязда – зорка, якая аб’яўляе пра з’яўленне на свет Хрыста.

Любім Каляды за гэты незвычайны хатні на­строй, за тое, што наш Бог стаў Дзі­цят­кам, што за­ха­цеў мець Ма­ці і це­шыц­ца Ей­ным каханнем. Ха­цеў быць прытуле­ны, бе­за­ба­рон­ны, пла­чу­чы. І та­кім Бог астаў­ся на­заў­сё­ды. Не назойнічае чалавеку, ха­ця і лю­біць яго.

За ка­ляд­ным ста­лом ціх­нуць раней­шыя не­па­ра­зу­мен­ні, злосць, зай­з­д­расць. Яны ж у кан­чат­ко­вым раз­лі­ку не­і­стот­ныя. Да яд­нан­ня з Бо­гам кро­чым шля­хам яд­нан­ня з са­бою і ін­шы­мі.

Кож­ны ча­ла­век асэн­соў­вае сваё жыц­цё, якое ча­ста спа­ра­джае цяж­кія дум­кі. Што, па сут­нас­ці, з’яў­ля­ец­ца яго сэн­сам? Ад­ка­зу на гэ­тае пы­тан­не лю­дзі шу­ка­лі на праця­гу ты­сяч га­доў. Пы­та­лі ўлас­ных сэр­цаў, тур­ба­ва­лі свой ро­зум, кан­ст­ру­я­ва­лі фі­ла­соф­скія сі­стэ­мы, аде не знай­ш­лі за­да­валь­ня­ю­ча­га гэ­тае пы­тан­не ад­ка­зу.

Ка­лі б мы за­ха­це­лі ко­рат­ка аха­рак­та­ры­за­ваць эпо­ху, у якой жы­вём, пазыўным ло­зун­гам маг­ло б стац­ца сло­ва „сму­так” з усі­мі яго выт­вор­ны­мі: заклапо­ча­насць, кло­пат, прыг­не­ча­насць, ска­рэн­не, дэп­рэ­сія і г.п. Жы­вуць лю­дзі, якія ўклю­ча­юць тэ­ле­ві­зар толь­кі на праг­ноз над­вор’я, бо мяр­ку­юць, што толь­кі там мож­на па­чуць пра­мя­ні­сты праг­ноз для на­шых на­туж­лі­вых дзён. Ка­лі бя­руць га­зе­ты (у тым лі­ку і ду­хоў­нага зме­сту) з на­дзе­яй пра­чы­таць неш­та, што аг­рэе іх­няе жыц­цё іск­рай ра­дас­ці, як жа ча­ста пе­ра­жы­ва­юць рас­ча­ра­ван­не: і там за­па­на­ва­лі жаль, нара­кан­ні, пап­ро­кі за па­мыл­кі (чу­жыя), мар­мы­тан­не, не­за­да­валь­нен­не.            І памыляецца той, хто ду­мае, што гэ­тая жур­ба бя­рэц­ца са скла­да­ных грамадска-гаспа­дар­чых аб­ста­він – бо гэ­так дзе­ец­ца і ў ба­га­тых кра­і­нах. Ко­ліш­ні фі­ло­саф Фрыд­рых Ніц­шэ, за­яд­лы во­раг хрыс­ці­ян­ства і хрыс­ці­ян ска­заў пра сібарытаў: „яны выг­ля­да­юць не­да­стат­ко­ва збаў­ле­ны­мі, на іх тва­рах не адлюстроўва­ец­ца ра­дасць”.

У свя­точ­ныя дні па ўсіх кут­ках све­ту на ўсіх мо­вах бу­дзе га­вор­ка пра Святую ноч, за­гу­чаць ка­ляд­кі. Толь­кі гэ­тыя дзве тай­ны – На­ра­джэн­ня і Уваскрэсен­ня – ад­зна­ча­юц­ца ноч­чу. Гэ­та вя­лі­кія нач­ныя свя­ты з’яў­ля­юц­ца напоў­не­ны­мі вя­сел­лем па­чат­ка­мі на­ша­га збаў­лен­ня, ня­суць на­ві­ну дня, яко­га чакаем. Сім­ва­лі­зу­юць па­ча­так пе­ра­мо­гі ў ве­ка­веч­ны дзень. Та­му гэ­тыя тай­ны з’яўля­юц­ца свя­та­мі най­с­вя­цей­шай но­чы.

А што пра ноч мо­жам пра­чы­таць у Свяш­чэн­ным пі­сан­ні? Ноч мае ў са­бе неш­та з за­гад­ка­вай шма­т­абя­цаль­най двух­сэн­са­вас­ці. Ці не зна­мя­наль­ны час, у якім ніх­то не змо­жа дзей­ні­чаць (Іа­ан, 9:4) цем­рай і це­нем смер­ці, у якім мы, грэш­ні­кі, жы­вём (Лк., 1:79), ка­вар­най цем­рай, ахут­ва­ю­чай нас, у якой нель­га нам астац­ца (Іаан, 12:35-36)? Ці ж кож­ная ноч не на­гад­вае той но­чы, ка­лі Ён быў пра­да­дзены, ка­лі вый­шаў Іу­да, той, пра якую мож­на мер­ка­ваць, што зай­ш­ла ўжо да­лё­ка і на канец пры­хо­дзіць дзень (Рым., 13:12), но­чы, у якую не за­пат­ра­бу­юць ад ча­ла­ве­ка ду­шы (Лк., 12:20) і над якой па­ві­сае па­гро­за, што мо­жа абяр­нуц­ца ў бяз­дон­ную цем­ру? Ад­нак, ня­гле­дзя­чы на гэ­та, ноч гэ­та па­ра, у якую прый­дзе Зба­ві­цель на нач­ную тра­пе­зу (Мф., 12:6). Ноч мо­жа стаць па­рой ві­дзе­жаў, на­поў­не­ных суцяшэннем і Бо­жы­мі па­ра­да­мі (Дз., 16:9; 18:9), па­ра, ка­лі Сын ма­лі­тоў­на ўзні­мае сэр­ца Баць­ку (Лк., 6:12). А ці ноч, у якую Ён з’я­віў­ся на зям­лю ў цём­най стай­ні, не бы­ла на­поў­не­на спе­вам анё­лаў?

Сён­ня, мац­ней чым ка­лі-коль­ве­чы, трэ­ба нам ду­маць, што і на­ша ноч ператва­ра­ец­ца ў Свя­тую ноч. Дзень без ве­ча­ра яш­чэ не з’я­віў­ся. Ноч у сва­ёй сутнас­ці не з’яў­ля­ец­ца свя­той ноч­чу, не з’яў­ля­ец­ца жа­лас­най цем­рай, якую ча­ла­век ча­ста прак­лі­нае. Ад­нак на­ша ноч няў­моль­на вый­ш­ла на шлях пе­рат­ва­рэн­ня ў Святую ноч, бо на­ра­дзіў­ся Ён, Сын і Сло­ва Баць­кі на ве­ка­веч­насць, та­му што Ён, на­ро­джа­ны ноч­чу, не з’яў­ля­ец­ца Дзі­цём ча­су, дня і но­чы.

У гэ­ту адзі­ную ноч ас­вя­ча­ец­ца і збаў­ля­ец­ца кож­ная ноч. Мо­жам ноч пра­слаў­ляць, ве­ру­ю­чы, што і яна Бо­жая: „Твой дзень і Твая ноч” (Пс., 73:16). Ва­чы­ма на­шай ве­ры ба­чым у тую ноч ве­ка­веч­нае свят­ло.

Свя­тую ноч адз­на­ча­ем як зо­лак, пас­ля яко­га сон­ца больш не зай­дзе. Хрыс­ці­ян­скае ча­кан­не не ад­чай­нае, але сур’­ёз­нае, ра­зум­нае і да­стой­нае ча­ла­ве­ка, гэ­та муд­рае ўздзе­ян­не на дру­го­га ча­ла­ве­ка.

Вяр­та­ю­чы­ся да зга­да­на­га бяз­меж­на­га смут­ку хрыс­ці­ян, трэ­ба пад­­крэс­ліць, што ка­ляд­ная ра­дасць не па­дае на нас звер­ху і не­ча­ка­на. Яе нось­бі­та­мі з’яў­ля­юц­ца і аста­нуц­ца лю­дзі.

А на­шу сут­насць ві­даць на­ват на на­шых ву­лі­цах, на пра­хо­жых. У прын­цы­пе ўсе маюць сум на тва­рах. Ніх­то не су­зі­рае дру­го­га ча­ла­ве­ка, усе спя­ша­юц­ца, не віта­юц­ца ўза­ем­на і вель­мі рэд­ка заў­ва­жа­ец­ца ўсмеш­ку на вус­нах. А ка­лі б так сустра­ка­най асо­бе ўсміх­нуц­ца… Ці ж не мо­жа так быць, што тая асо­ба ча­кае гэ­та­га, што нех­та тую ўсмеш­ку заў­ва­жыць. І ў ад­каз тва­ры раз­ве­ся­ляц­ца пра­мя­ні­стай радас­цю, ка­ляд­най ра­дас­цю…

Мно­гія-мно­гія лю­дзі ма­юць пра­ва на на­ша за­ці­каў­лен­не, на на­ша сло­ва і на на­шу пад­трым­ку. І ў нас па­яў­ля­ец­ца аба­вя­зак, за­да­ча ў іх ка­рысць, на­ват у выг­ля­дзе сар­дэч­най дум­кі, пры­ві­тан­ня ці зга­дан­ня ў ці­хай ма­літ­ве. Мы пак­лі­ка­ны для дабрас­лаў­лен­ня ўсіх, ка­го су­стра­ка­ем.

Хто прыт­ры­моў­ва­ец­ца лю­бо­ві, той аста­ец­ца з Бо­гам, і Бог з ім.

Каментарыі

 1. I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.
  bradleyot

 2. Ich entschuldige mich, aber meiner Meinung nach lassen Sie den Fehler zu. Es ich kann beweisen. Schreiben Sie mir in PM, wir werden besprechen.
  [url=https://vestapugh.wordpress.com/]coolmanot[/url]

 3. Nortriptyline Adderall amount of weight loss on adderall . Zoloft And Interaction Adderall Xr Oral Does Tramadol Cause Adderall Diabetes Adderall Could Adderall Taken With Lexapro Side Effects Adderall Xr Weight Loss Good effexor and adderall . Abusing Adderall With Xanax Adderall Withdrawal Side Effects Seroquel And Adderall Xr [url=http://www.netvibes.com/stratteraonline ]buy adderall online without prescription[/url]. Aricept Adderall Lexapro Mixed With Adderall Vyvanse Vs Adderall Weight Loss Focalin Xr Adderall Vitamin C Drugs .

 4. Foodfox – самый быстрый и надежный сервис по доставке еды из
  лучших ресторанов в центре Москвы.
  Мы решили запустить наш сервис, когда сами столкнулись с проблемой заказа
  хорошей еды.
  Многие любимые рестораны не имели собственной доставки,
  а в тех, где она была, приходилось ждать еду по полтора часа.
  Теперь вы можете заказать прекрасную еду из любимых ресторанов и
  получить ее в самые кратчайшие сроки! https://ad.admitad.com/g/j73yeafmwv3022b28d9b781bb80eaa/

 5. ia400 vu5026 [url=http://buy-viagra-iner.com]canada pharmacy[/url] ad9257 rn1643 gg315 [url=http://paydl01.com]instant payday loans[/url] xr8599 ab4919 rn1900 [url=http://lev365.com]buy levitra london[/url] kl4139

 6. Some Elementary Advice To Effectively Defeat Panic Attacks

  Did you know that people with higher than normal intelligence are prone to panic attacks? If you experience these attacks, hopefully this knowledge along with the other helpful tips in this article will assist you with finding peace of mind in trying to deal with your situation.
  [url=https://www.acheterviagrafr24.com/]https://www.acheterviagrafr24.com/[/url]

 7. Hello everyone, its my first pay a visit at this web site, and post is truly fruitful for me, keep up posting these types of content.
  [url=http://rozamecs.tumblr.com/]juwaanot[/url]

 8. F*ckin’ awesome things here. I’m very glad to see your article. Thanks a lot and i am looking forward to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?
  [url=http://999tovarov.tumblr.com/]kerrieot[/url]

 9. After you have all of your items, you are ready to get ready your own personal [url=http://www.wigs-for-women.org/]Wigs For Black Women[/url]
  head of hair. Before installing the lace wig, you will need to wash and condition your own hair. And also hardwearing . your hair healthier and scalp from [url=http://lace-front-wigs.net/]Wigs[/url]
  itching, a good rinse and deep conditioner are proposed. Make sure the hair is completely free of moisture and moisturized. If you have damaged hair or split ends, a trim is also encouraged. One of several main excellent reasons to [url=http://www.wigs.in.net/]Wigs[/url]
  put on a lace wig is encourage healthier hair when possessing adaptability.

  After purifying the hair and doing the suggested locks treatments, you possess 2 choices. Some girls opt to use a epidermis [url=http://wigsforwomenover-50.us/]Wigs For Women Over 50[/url]
  well developed wig cover underneath the lace wig for added safety while others simply remember to brush their head of hair back and then use. If you wish to put on the wig limit make sure that it fits your skin layer strengthen. It is possible to braid your hair underneath the cap or simply cover it.

  A wonderful idea to create a far more realistic searching scalp is to use Ace bandage. Ace bandage is certainly a [url=http://raquelwelchwigs.us/]Raquel Welch Wigs[/url]
  affordable sporting bandage for muscle traumas that could be bought in your community drugstore. It clings to itself so no glue or tape is used to your locks or head. The feel of the bandage gives a bumpy appearance which mimics the scalp appearance below the lace entrance wig. It simply [url=http://wigsforwomen.org/]Wigs[/url]
  must be covered across the brain either along with a regular wig cap or instantly to the hair. Ensure that you cleanse your hair line with rubbing alcoholic beverages and allow it to free of moisture totally.

 10. Women who desire to experience a greater and perfect seem would rather [url=http://realhairwigs.org/]Human Hair Wigs[/url]
  add some kind of head of hair extension. One of the popular hair extensions which can be gaining popularity amongst females is individual [url=http://hairextensionshuman.com/]Human Hair Extensions[/url]
  locks wigs. Even though these sorts of wigs are much popular among African-United states population, they are also really well-known in other racial [url=http://lace-front-wigs.us/]Cheap Wigs[/url]
  groups. Because these wigs are created employing human locks, they appear normal as well as at periods it really is nearly impossible for an additional man or woman to tell apart between a human and natural your hair wig. Unlike other wigs, man head of hair wigs give females confidence and produce [url=http://lacefrontwigsforblack-women.us/]Wigs For Black Women[/url]
  assurance in them.

  The style market is awash with females who embellish attractive and stylish human locks wigs. As a result, many women desire to have the same look and elegance as these women. In contrast to the natural [url=http://lacefrontwigsforblack-women.us/]Wigs For Women[/url]
  your hair which takes yrs to older, a human being hair wig is fast along with the woman can have any preferred seem within a few minutes. Although, these wigs are pricey the majority of females are alright paying funds to get the excellent [url=http://shortwigsforblackwomen.us/]Short Wigs For Black Women[/url]
  appear.

 11. Ich meine, dass Sie den Fehler zulassen. Geben Sie wir werden besprechen. Schreiben Sie mir in PM, wir werden reden.
  [url=http://www.aatdd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=40279&extra=]elviaot[/url]

 12. Locks extensions usually are not [url=http://wigsfor-women.us/]Human Hair Wigs[/url] a recent advancement. They allegedly existed from above 2000 years ago in Egyptian history, when men and women sported wigs Females dealing with the dilemma of getting an inadequate growth of all-natural head of hair or people that have slender hair appreciate possessing hair extensions. These extensions could comprise of organic or man-made materials. Human head of hair extensions [url=http://humanwigshair.org/]Human Hair Wigs[/url]
  are available in two characteristics, referred to as Remy or virgin, the second signifying that hair is not packaged or colored. Before cutting, this variety involves fastening hair to retain its direction from the cuticle. Then they stitch it through to a pre-bonded weft or change to wigs. Remy refers back to the arrangement whereby [url=https://wigsforwomens.com/]Cheap Wigs[/url] each and every wisp of head of hair is cautiously prepared, trying to keep the beginnings with each other in a single direction whilst the tips are held in the other route. It is easy to sustain Remy head of hair which is not going to get ruffled easily.

  Locks extensions may be found in distinct need and types distinct processes for fixing on the locks. A huge number of extensions use man made or organic [url=http://wigs-for-kids.net/]Human Hair Wigs[/url]
  hair for planning. Usually, use a [url=http://humanhairwigsforblackwomen.us/]Human Hair Wigs For Black Women[/url]
  shampoo for cleaning these kinds of locks but these might require special care for maintaining their all-natural appear and glow. The life span of your hair extensions is made the decision with the type and quality of head of hair [url=http://ebonyline-wigs.com/]Lace Front Wigs
  [/url] used for the purpose. This can very last for just a full week or even half a year. It mainly is dependent upon how fast head of hair expands with all the bearer.

 13. Such spear enhancement supplements can be purchased and used without the difficulty because of a recipe, kamagra and man egregious owner testimonials depose to the claimed benefits of these herbal supplements. Of route, [url=http://kamagra100uk.com/]buy kamagra[/url] as with all supplements, it is important to research each by-product before making any purchases. To generate this treat easier, we’ve enchanted the time to provide focal bumf on what to foresee from manly enhancement supplements.

 14. Я уже посмотрел этот фильм на нормальном сайте, просто супер, не зря его так долго ждал!
  Кто ещё не видел, смотрим здесь, ребята – HD17.RU

 15. The nicest evidence indicates that enormous blood stress does not call headaches or nosebleeds, except in the box of hypertensive turning-point, a medical exigency when blood difficulties is 180/110 mm Hg or higher. If your blood pressure is unusually weighty viagra without a doctor prescription you have pain in the neck or nosebleed and are premonition unwell, pause five minutes and retest. If your reading remains at 180/110 mm Hg or higher, christen 9-1-1.