Tamara Bołdak-Janowska. Język prosty (3)

felietonisci-053. Język prosty. Słowa w języku prostym wracają do nas, ale nie wszystkie. Część na zawsze została w przeszłości. Możemy przestać uśmiercać język prosty. Jeszcze możemy. Chyba możemy? Przecież on żyje.

Chaładziec. Wykrzykuję tę nazwę. Co, chaładziec? – pyta Tolo. Chaładziec. Po rosyjsku „chasz”. Mickiewiczowski „chołodziec”.

Nikt nigdy nie spytał nas, tu i teraz żyjących, co to jest ten chołodziec, co go u Mickiewicza „łyżkami żwawo jedli”. Hańba braku pytań. A domyślali się, a dyskutowali, a czy to nóżki w galarecie, a czy to chłodnik, bo „łyżkami żwawo jedli”, a dlaczego łyżkami. Odpowiedź jest prosta jak drut: heta nasz chaładzieć, czyli zawiesista zupa na nóżkach, bardzo dobra na kaca, jak też zawczasu ratująca przed kacem. Zupa chołodziec, jak to zupa, domaga się, aby ją jeść się łyżkami. Chołodziec musi być parzący, ale nie można się nim oparzyć. Ta zupa, w zasadzie nóżki w galarecie na gorąco, smaruje gardło dobroczynnym kojącym tłuszczem, podobnie jak sało. Je się ją łyżkami – powtarzam. Czas ad czasu chaładziec my waryli i u zwykły budziań biez harełki.

Jak można żyć z brakiem odpowiedzi, kiedy odpowiedź jest? My wprost lśnimy odpowiedziami na temat mickiewiczowskich słów „niezrozumiałych”. Brak pytań, kierowanych do nas, to hańba. Umrzemy i te słowa umrą.

Nie denerwuj się – słyszę głos Tola.

Nie mogę pozostawać w spokoju, bo znam odpowiedź. Nie opinię, a odpowiedź. Nasz chaładziec astaŭsa sam dla sibie dzieś u pawietry, jak jakajaś sirota, jakoju nichto ni zaapiakawaŭsa, choć ŭsie zbiahajucca, kab ab joj hawaryć hadami, ŭpustuju. Jeśli u Mickiewicza poŭno naszaj leksyki, ta zdawałobysa, szto ad razu trebo biehczy pa wyjaśnieńnie da nas, a tut – nie. Jakby nas ni było jaszcze żywych na świeci z żywoju mowaju. A ci chtoś jaszcze waryć nasz chaładziec? Ja nawaru pryhatoŭlu spicz, szto heta takoja, hety chaładziec. Zabaczycia, jaki jon delikatny i efektyŭny. Suniacca czeraz horło jak śliskaja ptuszaczka.

Poza tym źle pojmowane obecnie jest słowo „litewski”. Za czasów Mickiewicza „litewskość” nie oznaczała w dzisiejszego rozumienia litewskości. Już wiele razy to wyjaśniałam. Już mi ręce opadają. Ten „chołodziec litewski” jest lićwiński, czyli z WKL, po prostu białoruski (i rosyjski). Mieli kaca, albo bali się kaca, to żwawo jedli łyżkami chołodziec. Gdziekolwiek pili gorzałę, a mickiewiczowskie Lićwiny pili, to chołodziec musiał być. Sama nazwa chyba jest myląca, bo sugeruje że danie to spożywa się na zimno. Nic podobnego. Danie to miało dwojaką postać. To nie chłodnik. To chasz! Mam się wydzierać? Pływali u joj tłuściańkija  chrastki. Niemiec Grass w wierszu „Zylca wieprzowa” opisał proces robienia tej zupy, więc jest ona znana w Europie. A u nas nieznana w tych dwóch postaciach, na zimno i gorąco? Fuck.

„Końskie placki” – są takie? Nie ma! Jeść tolki karowinyja placki. Ja ab jich uże hawaryła, ali prybiehli znoŭ. Ajoj! Ajoj! Jakaja zniwaha, kali ja na aŭtarskam wiaczorku adnaho aŭtaryka zajawiła, szto nijakach konskich plackaŭ nima, jak jon pisza, ni znajuczy u realnaści, a czom, chibo szto heta końskaja sraczka. Ajoj! Zniwaha. Mój suicyd, bo uże bolsz ja ni isnuju u razmolanych prapawiednikaŭ hetaj konskaj sraczki. Nu i dobro. Isnuju u druhom mieści. Ŭkinuła u Internet zapytanie: „jak nazwać konskaja haŭno”, a tam nachodżu tolki „łajno” i jaszcze prapanowy ad internaŭtaŭ: „kule” i „bobki”. Tiaaa. „Bobki” mohuć być awieczyja, a ni konskija. Lepszyja uże „kule”, ali i heta ni toja. Klocki. Bolsz jak piatelnia albo nawat kapialusz, katory chtoś nichoczuczy prysieŭ ciażkaju srakaju. Czamu ludzi piarastali być staralnymi u mowi?! Czamu uże ni tworczyja i biaz kryszyny fantazyji? Czamu zaraz, ajoj, abida za racju? Mało, abida. a jaszcze heta adrazu  hejt na ich asobu! Hejt. Pryszła moda na hetu admyczku. Piszu na FB: hejt heta tolki srejt. Jaki heta hejt, kali za jaho hajciory atrymywajuć hroszy i jakiś supiernik aŭtara u jich heta zamowiŭ? Za hroszy! U jich nijakoj waradźby nima. Jany pradajucca za hroszy, kab pazbawić supiernika rekłamy jaho asoby i jaho kniżki, bo jakiś zajzdrony chłycz u jich heta zamowiŭ. Dobro płacić, ta czamu nie? Słowy-admyczki heta ni kluczy, a waradźba u hajcioraŭ dutaja ŭsia u hety hroszy. Fuck. Chibo szto jany psichi, ali heta zaŭsim druhaja pieśnia. Fuck. Hejterom. Im się nie odpowiada tonem pokrzywdzonego. Ich się ignoruje. Racja, kryciki heta nijaki hejt. A tut hejt, hejt. Jak siem babka, tak siem babka – hejt. Fuck.

Taciana: A hety Ciarech znou zastreliŭ try gabiackija sabaki. Bo wałaczylisa pa wioskach, pa lesu. Źwiarjo razdzirali. i pa czużych padworkach szwendalisa. A ab sabaku trebo dbać. A sabacy, jeśli trymajam jaje u budzie, trebo sztodzień świeżańkaj sałomy padasłać, abo świeżańkaho sienca. Kab mieła czyściańko, miahkańko, milańko. A ni tak, szto biaz dbańja. Hałodnaja, złaja. A sabacy trebo sztodzień zupu smasznuju i hustuju zwaryć. A ni tak, szto sama lasnym źwiarjom nakormicca, dy jaszcze nakiniacca na czaławieka. Dy nu ich z niekatarymi ludźmi. Hawaryć z jimi ni choczacca. A z sabakaju ta i pahawaryć sztodzień trebo, i paskarżycca. I jana zrazumieja czaławieka. Woczy u jaje razumnyja, i ŭsio razumniejuć, kali jej sztoś apawiadajasz.  A Hreś wyjachaŭ na urlap, a swai sabaki astawiŭ. Kinulisa na czaławieka, jaki spakojno iszoŭ da Świsłaczanaŭ la jaho padworka. Czuć ni zahryźli. Piaraleźli czeraz ahradu. A i budku trebo zrabić jak chatku, cioplańkuju, nipramakalnuju.

Arszula. Arszula to było coś dużego, ciemnego z dużymi uszami. Coś jak ciemna chmura. Coś, co się z miejsca nie ruszy. Duże zwierzę. Krowa. Arszulaju my nazywali karowu. O, staić uże nasza arszula, upierłasa. Ryczyć. Daić prosicca. Nu, arszula, idziem na wyhan. Staić nasza arszula, żujku żuje. Nie znalazłam w Internecie tego słowa, nawet w słownikach gwar podlaskich. Wyskakują mi same „Urszule”. A przecież słowo to było używane, i to często, na pewno w Zubkach. Było pieszczotliwe, ale niezupełnie. Oznaczało zarazem konieczność. Oto coś trzeba zrobić dla krowy, wydoić, nakarmić, napoić. Nie można nie wykonać tego, o co prosi arszula. Jeśli słowo ma rodowód niemiecki oznacza: srakula, dupula (od: Arsch), a jeśli łacińki, to oznacza niedźwiedzicę (łacińskie: ursa; zdrobniale: ursula). Do arszuli porównywano też babę ze względu na cielesną objętość; taką dużą puszystą babę. Pryszła i staić u dźwiarach heta nasza arszula. Arszula pryszła, staić, maŭczyć. Użyte w stosunku do kobiety słowo „arszula” zawsze oznaczało, że milczy. Prykłypała da nas, na parozi arszulaju staić, choć by prymaŭku jakuju skazała. A ci jana szto ciamić? Musić sztoś ciamić, kali umieja chadzić. Arszula. Milcząca obecność. Cokolwiek było duże, zasłaniające, milczące, stanowiło arszulę. Tam rastuć karczy, ciomnyja, wielkija, hustyja, a razraślisa jak jakijaś arszuli.

Białoruskie „brazhatać” w języku prostym miało formę: brazgitać. Brazgiczasz harszczkami. Szklanki zwanili, a harszczki, łożki i naży brazgitali.

Białoruskie „czmureć”, w języku prostym brzmiało: czureć. Ja jaszcze ni aczureła. Możno aczureć ad hetaj sztadzionnnaj ŭsiaczyny. Chodzić jak aczurełaja. Chyba zgubiliśmy „z” w tym słowie przez analogię ze słowem „dureć”, „adureŭ”, adureła”.

Zamiast „tuzać” mieliśmy: turzać. Bol u kaleni turzaja. A czaho ty biaz przerwy turzajasz dzicia? Szto ty czaŭpiesz, ŭsio turzajasz maju duszu. Turzanuŭ jaho za kaŭnier i kryknuŭ: a nu, wypindywaj z majej z chaty.

Nasza twarda wymowa. Nasze jedyne na świecie słowa, które nie przeszyły w rynkową sraczkę. Nasze słowa w dzień powszedni i w święta dotyczyły spraw istotnych. Nasze słowa były święte. Nie można było opowiadać bzdur, czyli czynić ze słów śmieci. Nie tworzyliśmy wiązanek eufemizmów, aby zamydlić problem, ugrzecznić go. Chibo szto chto napiŭszysa wypuskaŭ z rotu adnu truchlacinu pad sibie, aż ŭpaŭ i ścich. Jaho truchlaciny nichto ni paŭtaraŭ, bo ni było czaho paŭtoryć. Dy jaszcze aplawuszyŭ adzin druhoho, i aboja ŭpali, i ścichli.

Słowo „bersać znaczyło nie „pętać”, ale: rozrzucać. Dzicia śpić nispakojno, paściel razbersało, a ŭpiarod razbersało ŭsie cacki. Karowa sieno bersaja na ŭsie boki. Chtoś słowami bersaja, ŭże lepiaj maŭczaŭby. Łożkami bersaja.

Psik! Koszki adhaniali ad stałoŭ słowam, to jest krzykiem: „psik”!

„Cilifon”, cilihram”. Tak uże nichto ni skaża. Cilihramy adyszli na zaŭsza, a cilifony heta cipier pierad ŭsim kamurki, choć i damawyja cilifony astalisa, ali jany uże daŭno stali nazywacca „telefonami”.

Zhadka oznaczało: wspomnienie. Zhadaj nam sztoś. Sztoś nahadywaju, ali jak czeraz imhłu.

Zieŭra oznaczało: przepaść. Iszła i baczu, szto jaszcze raz stupnu, a akażusa u zieŭry. Słowo „zieura” zawiera polskie „zianie”: ziejąca dziura, przepaść.

Zzamaładu: w młodości. Złahada: zgoda. Dabrydzień: dzień dobry.

Dobrze, że w dzieciństwie nasłuchałam się barwnych opowieści z ust wiejskich kobiet. Jakże one umiały opowiadać na pasidziełkach! Teraz w pamięci odżywają stare słowa i krzyczą, to znaczy czas krzyczy: notuj! Czas to osoba osób, bo składa się ze zmarłych i tych, którzy umrą. Czas jest pełen mówiących ludzi.

Kaŭbacić: wstrząsać. Ni możno było skaŭbacić małaka u bancy, kali uże odstojałasa śmiatana.

Zniczka: spadająca gwiazda. Adnaho razu, kali my żyli jaszcze u kaszarcy, Tolo wyjszaŭ na padworak, a byŭ pozny wieczar, ŭhladzieŭ cely roj zniczak. Hladzieŭ i hladzieŭ, a jany padali, padali. Druhi raz my razam zabaczyli cełyja roji światlakoŭ. Zaścialili ziemlu ad kaszarki da Świsłaczanaŭ. Świacili tak husto! My ni mahli pawieryć, szto heta ni kazka, a praŭda. Chacieli nabrać u żmieni, ali ni dałosa. Ruki nijak ni mahli ich schapić. Bolsz nikoli ni zabaczyli takoho fenomenu. Kab tak świacili czaławieczy słowy. U niekatarych piśmiannikoŭ słowy tak świeciać. Aleś Razanaŭ: „Nocz u suzorjach, kniha knih”.

Apluchacca. Wieki nie słyszałam tego słowa. Apluchacca możno było nichoczuczy, naprykład niasuczy wiadro pamyjaŭ. Ni daniasła da pamyjnaj jamy, a tolki apluchałasa. Druhi raz ty niasi, moża ty ni apluchajaszsa.

Śniedać, abiedać, wiaczerać. Nie stworzyliśmy tu eufemizmów polskiego typu: jeść kolację, jeść śniadanie. Polskie piękne jednowyrazowe określenia „śniadać”, „wieczerzać”, „obiadać”, odeszły w niepamięć, jakby używanie kilku wyrazów zamiast jednego było czymś lepszym. W języku polskim zachowało się słowo „objadać się” jako echo dawnego „obiadania”, i co innego znaczy. „Śniadać”, „wieczerzać”, „obiadać”: te słowa obecnie zachowały się może tylko gdzieś tam w gwarach. Inteligenci PRL uznali je za kompromitujące, bo wiejskie. Szkoda. Jednak język, aby żył, musi być napełniany współczesną treścią i rzeczywistością, inaczej stanie się archaizmem, wspomnieniem i wspominaniem. Czy ten status można nadać językowi prostemu? Próbuję. Skoro jesteśmy wciąż dwujęzyczni, to piszmy dwujęzycznie, mieszajmy języki. Zaczynam to robić. Pan Jan Maksymiuk wzywa mnie do tego, ale ja wybieram polską łacinkę. Już pisałam: bo taka tradycja istnieje (zapiski szlachty). Pan Redaktor nasz kochany, też już o tym pisałam, boleśnie przeżywa zanik języka prostego. No to mieszam oba języki. Chcę mieć w obu treści współczesne, nawet filozoficzne. Oduczam nasz język prosty treści zamierzchłych, choć i takie mnie interesują, na przykład nazwy byłych wiejskich czynności i rzeczy. Ali ni możam żyć adnymi ŭspaminkami, szto kaliści chtoś sztoś kazaŭ, sztoś tak i hetak nazywaŭ. Kaliśniajszyja macunki nam siahodnia nanicz. Tak samo fortki. I jakuś nam nanicz litaraturnaja mowa, bo jana zdajecca nam miortwaja, czużaja. U joj za mnoho prapahandy, a nima naszaj sztadzionnaj siahodniajszaj kanicieli. U prastoj mowi nam patrebny flansy. Maji sproby heta ŭsioż taki jakijaś flansy. My hawaryli: flanz; flanzy. Moża i jany nanicz. Moża heta paŭczwiertak taho, szto pomniu z mowy baćkoŭ. Wielkaho pazaranku z hetaho ni budzia. Prastaja mowa heta biełaruskaja mowa, ali miascami z druhim akcentam i druhimi kanczatkami słoŭ, a heta mnie miło i ja ni chaczu hetaho wyraczysa. I niekataryja słowy inaczej u nas huczali. My mieli naprykład „chlupu” zamiest „chalupy”.

Sztoś mnie zhadałaso. Kali mnie było siem hadoŭ i ja waroczałasa z szkoły, a była zima i wokna byli zaleplany marozam, i ja zahlanuła u wakno kufni czeraz wydźmuchanu dyraczku u hustych biełych uzorach, i ŭhledziała jakohoś monstara z czużoj cywilizacyji. Banisty czorny szlem na haławie, czorny kambinezon, wializarnyja czornyja akulary i wializarnyja czornyja boty, a ceły abwieszany bliszczanymi łancuchami. I sam wializarny pad połap. I jaszcze ceły u czornych huzakach. Bajałasa ŭwajci u chatu. Pabiehła za chleŭ i dumaju, szto na nas chtoś straszny napaŭ, szto moża wajna. Prasidzieła tam paŭhadziny. Patom hety monstar razam z mamaju wychodzić z chaty, ja aściarożno wyhlanuła, a heta nasz kalejowy stoŭbałaz. A huzaki…  taż heta jaho kambinazon tak huzakami kłubiŭsa, na hrudziach, na kalenach. Nijakaja źjawa. Swoj czaławiek.

Spatykaju adnaho mużczynu na wulicy. Jon chacieŭ ŭsunuć mnie u ruki jakojaś zapraszeńnie. Ali ja ni chaczu ŭziać. Hawaru, szto dla nikoho ni chaczu bywać publikaju. Ni chaczu razmaŭlać, kali adzin puchnia, hanorycca, a ty siadzi jak pień abo paddakiwaj, kab na kaniec paprucianieć. Nawiazywajacca razmowa. Jon byŭ żaŭnieram. Tut i tam. Najomnik znaczyć? Najomnik.

I jon mnie każa, sztoś, czaho ja ni mahu zabycca: wiarnuŭsa, bo tut i tam trebo było zabiwać swaich, znaczyć palakaŭ. I tut, i tam. Jak heta paniaŭ, ta ŭiok. Dali ameryturu, kab tolki stuliŭ rot, kab ni hawaryŭ, szto tut i tam czaŭ piecca.

Jon mnie ni chacieŭ skazać, dzie hetak czaŭ
piecca. Skazaŭ szto ŭwiaździe, dzie hramadzianskija wojny. Spytaŭsa, ci możno wyżyć z pisańnia kniżak. Nie. Ja ni mahu. Mnie ni dajuć.

A z waszaj amerytury możno? Skazaŭ: możno, bo dali wielkuju, kab tolki stuliŭ rot.

Hety mużczyna, duży, ścipły, byŭ jakiś mnie simpatyczny. Ni zhubiŭ serca, buduczy najomnikam. Ni zhubiŭ sumleńja.

Каментарыі

 1. I simply couldn’t leave your web site before suggesting that I actually loved the standard information a person provide to your guests? Is going to be again continuously in order to inspect new posts.

 2. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite
  justification appeared to be on the web the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly do not know about.

  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

 3. Hey there outstanding blog! Does running a blog such as this require a great deal of work?
  I have absolutely no understanding of programming however I had been hoping to start my own blog soon.
  Anyhow, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share.
  I understand this is off topic but I just
  needed to ask. Appreciate it!

 4. High testosterone levels also correlate with risky behaviour, however, including smoking
  and increased aggressiveness, which may cancel out these health benefits.

 5. Some earlier studies had indicated that testosterone treatment could get
  men at higher danger of cardiovascular problems such as heart attack and stroke.

 6. There might be many reasons why your chosen testosterone improvement regimen may not be
  providing you the results that you anticipated and were optimistic
  for, if you did not get your Testosterone therapy through AAI.

 7. Report adverse events involving testosterone treatment too the
  FDA MedWatch program, using the info in the Contact FDA” carton at the bottom of the page.

 8. The Xu meta-analysis entailed 27 released, randomized, placebo-controlled trials symbolizing
  2,994 largely middle aged andd older male participants (1,773 treated with
  testosterone and 1,261 treated with placebo)
  who reported 180 cardiovascular-related adverse events.9 This study found that testosterone treatment was associated
  with an increased risk of adverse cardiovascular events (Odds Ratio
  OR=1.5, 95% CI: 1.1-2.1); yet, methodological issues limit decisions.

 9. Before this year, thee U.S. Food and Drug Administration required makers of all approved testosterone products to
  add info on the labels to clarify the accepted uses of the medications andd include information about potentiawl increased rizks of heart attacks and
  strokes in patients taking testosterone.

 10. With the new evidence that traditional hormone therappy
  using estrogen and progesterone can increase the risk oof cardiovascular disease as well as
  uterine and breast cancer, 39 girls with post-menopausal complaints of hot
  flashes, mood changes, and poor sexual functioning have
  been more curious in testosterone treatment as an option.

 11. Pre pubertaal hypogonadism iss typically characterized bby infantile genitalia aand deficiwncy of virilization, while the development of hypogonadism
  after puberty often results in complaints including diminished
  libido, erectile dysfunction, infertility, gynecomastia, impaired masculinization, changes in boidy composition, reductions in body and facial hair, and osteoporosis.

 12. In other words, the men wwho use tesxtosterone treatment haad a 30 percernt increased
  risk of heart attack, stroke or dying, compared wiith men who didn’t use the hormone, and the results held after being corrected for
  severtal other factors that could have changed the outcomes, according to the study, published today (Nov.

 13. Additionally, it will be clear tgat without the assistance off raising your
  Testosterone levels to rrflect numbers had these results, in your youth, and energy level outputs
  would not be possible.

 14. But doctors and patients must consider dangers and the advantages of supplying testosterone supplementation to patients
  based on the info provired by the FDA and other research.

 15. Testosterone therapy must always be discussed in context
  of healthy living and a multitude of other contributions
  that also interface with overall wellness, sexual function, prostate and cardiovascular disease, glycemic control, and bone
  health, all which contribute to a man’s vinrant quality of life.

 16. I’ll immediately snatch your rss feed as I can not in finding your email subscription link or newsletter service.
  Do you’ve any? Please allow me understand in order that I
  may just subscribe. Thanks.

 17. They dissolve slowly over three to four months, releasing small quantities off testosterone
  into the blood stream, but speeding up when needed by the
  body – during strenuous tasks, for example – and slowing down during quiet times, a characteristic no other form of hormone therapy can provide.

 18. A Cox hazard regression analysis, which corrected for 17 baseline variables, was performed to detesrmine any association between three and testosterone supplementation -year outcomes of departure, non-fatal heart attack and stroke.

 19. Testosterone replacement therapy for hypogonadal men has been founnd
  to eenhance bone density, mood, libido, sexual function, muscle mass,
  and muscle strength, reports thhe study.

 20. Hypogonadal men also report amounts of rage, confusion, depression, andd fatigue that are significantly higher than those reported in eugonadal men (high testosterone guys).

 21. Currently it looks like WordPress is the top blogging
  platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 22. The group advised that middle aged and older men who are considering using testosterone therapy to treat age-related decrease in this hormone should bbe warned
  about the chance of heart-related side effects.

 23. Report adverse events including testosterone tnerapy too the FDA MedWatch program, using the advice in the Contact FDA” carton at the bottom
  of the page.

 24. Doctors who are opposed in principle to HRT for older guys seem to blow off,
  or be unaware, of other potential benefits to this treatment that
  haave nothing tto do with the sexuality of a man.

 25. Yet it demonstrated a striking reduction in cardiovascular problems among men who got testosterone treatment that increased their
  testosterone levels to tthe norm.

 26. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little
  homework on this. And he actually ordered me lunch
  due to the fact that I discovered it for him… lol. So allow me to reword this….

  Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this matter here on your internet site.

 27. My spouse and I stumbled over here coming from a different web address and thought I might as
  well check things out. I like what I see so now i am following
  you. Look forward to looking at your web page again.

 28. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with a few pics to drive the message home
  a bit, but instead of that, this is fantastic blog.

  An excellent read. I will definitely be back.

 29. media clips

  on my July 13 object, “a different ‘Gut Feeling’: Israel assaulting Iran, Martin Gensler, an old tool to a past due senator paul Wellstone, is currently writing:

  Condi rice “eventually cancels vacation to Israel, so what on earth? Condi’s history jaunts so that it will Israel get actually done really. the woman is basically the white color home ‘errand woman, distinct feckless assistant about appearance considering the fact that ed Stettinius.

  paradoxically, Cheney issued Elliott Abrams to work as Condi’s minder for my child trip to the spot as soon as Hamas Israel Lebanon combat. in order to the situation intended nothing, which is then exactly what Cheney had to be relying upon. [envoy] more thanks to or perhaps administration in Iran Contra.

  the guy don’t have to bring stressed. Condi has done lesser that will help improvement all of the Mideast silence action as compared to what any sort of SecState across memories.

  also a simple competition of the fact that Israel has saving money light to attack Iran nuke schools will depend on wedding, definitely proof of.

  Thanks to read by, Martin. remember, though,but the past activities first: that the majority of is not get supposition the green Israel has light bulb to attack Iran.

  as i reported previous, this was [url=http://www.foreignsinglesfinder.com/latin-reviews/latamdate-com-review/]Latamdate[/url] a set of Israeli warmonger Avigdor Lieberman’s published chats having NATO. Israel these days by July 11:

  Israeli Minister over organizing important affairs Avigdor Lieberman thought concerned with thursday which he accepted the tacit benefit european union us and to find an affiliate marketer Israeli boxing techinque nuclear places Iran’s.

  “assuming anyone start off out government experditions with Iran on their own, maybe the uk your US are able to provide us, Lieberman informed affiliate internet marketing radio through a meeting past inside your week accompanied by NATO or eu representatives.

  Lieberman documented the eu properties accepted the seriousness of the Iranian nuclear danger up to the jewish region, then again announced carried on conflicting situations in Afghanistan to iraq become “Going to avoid the commanders of close to in the eu additionally the actual of choosing the gain of the stress to eliminate Iran’s atomic centers, in the event diplomacy finally does not work out.

  the material Lieberman understood the NAto help as well as,while western european authorities brought up her actuality that may want to Israel “prevent the worry very little,

  therefore, It hinges on how that has become content spun. Another Israeli scoops org discovered it another way:

  NATO commanders supposedly proclaimed Israel that it would have to stop Iran’s atomic course by itself. Israeli organizing important affairs Minister Avigdor Lieberman, which of you have seen NATO home office about [url=http://latamdatereview.blogspot.com]latamdate.com[/url] Brussels two weeks your past, received besides with the impression that experts claim north western capabilities are unquestionably unable to turn to pre emptive uniform moves to keep Iran up from receiving atomic pistols, Yediot Achronot announced saturday.

  I said in which clearly there was greater than a whiff among conspiracy theory theorizing in the workplace. and as well as Rice’s termination together with your woman jaunt, in any case, almost certainly were definitely your partner’s judgment. Cheney helps to make the preferences, as the as a former discussing regarding.

  and it’s questioning horrifying that can Avigdor Lieberman, A quite high Israeli basic, can hitting specific conflict percussion, As he has been doing so frequently. typically the lad got Bibi Netanyahu’s the main one at crew, to suit gary the gadget guy d’s sakes. Lieberman (great in any case) is going to be well known for suggesting a nifty apartheid [url=http://latamdatefraud.over-blog.com/]latamdate.com[/url] arrange for cleanse Arabs outside of rael. that has been that severe yet at Ariel Sharon, and terminated your ex found in 2004. at present Sharon will dead, and therefore Lieberman is back [url=https://twitter.com/latamdate]latamdate.com[/url] in the us government traditional casino deputy prime minister.

  speaking of foolhardy, may well get in touch with this particular rose bush Cheney “crew” Feckless on top of that dangerous, style of a horror/vaudeville pair.

  “Feckless” is better applied to plant, rather for hemp, yep, the girl with just such as desire. really pro Bono approach the fluffy main domo enjoys in fact had requires you to bask in a photo op achievable rock n roll super star.

  the same kind of tale this morning from the far wall of the earth, i would say the well known threesome having to do with panic: 2,000 anyone taken out associated with property’s in an urban area outside of the capital, 17 of us put to sleep from their suicide bomber, And an enormous herpes outbreak coming from all diarrhea the result of inflammed water, that wasthat’s resulted in to some extent due to the fact bombings and furthermore mayhem.

  this was Afghanistan. it was even worse with iraq.

  rrnside the upper capital of scotland- Kirkuk, double suicide bombings indoors of 20 seconds murdered an estimated 80 clients in Kirkuk. The BBC credit reports when the shot ruined the hq related to Iraqi ceo Jalal Talabani’s politics persons, PUK. ordeal from irak. fews flyers accomplish:

  in theory the uprise can be described as pretty installed plan to take security measures to Baghdad and buy work-time for that Iraqi national to find players. used, as you support regular on the net the problem: “The troopers might be investing with their former lifestyle for repaying back alleys in crummy neighbourhoods absolutely no arranged framework,

  during days gone by five months an extra 30,000 soldiers ‘ve got arrived in irak, boosting so that it willtal us pushes 160,000. company Phantom magic, was released having June, is now moving with the Baghdad “belts” in the hope of most question insurgents havens received from which is where they’ll give off activities and as well,as well as the car or truck,sporty number bombings. “all couldn’t refer to it as how it’s institution the past alternative, One elderly forces proper mentioned.

  you and me militia live in Baghdad extremely hot marks in ankle safeguarding channels hand and hand Iraqi draws, Yet may not known body systems in the administrative centre was regarded as 40 per cent superior in [url=https://www.youtube.com/watch?v=Pz6lMsttVJs]Latamdate[/url] June while at the outset of the lift. A committing suicide bomb in a place in close Kirkuk destroyed higher 100 persons yesterday.

  this was most recent week’s committing suicide [url=http://www.singlemantravel.com/international-dating/latin-dating-sites/latamdate-review-2/]latamdate.com[/url] bombwearingg Kirkuk.

  driving an individual’s keys: have eyesight view while you work by just laying oregon hard drive jock john Ely’s ie extension, north america area towards birthplace low self-esteem Idiocy range.