Teremiski

i-1
Mieszkańcy Teremisek ok. 1900 r. Fot. Zygmunt Gloger

1. Wielu turystów, wędrując po Puszczy Białowieskiej, trafia do wsi Teremiski. Prawie każdy z nich zwraca uwagę na jej bardzo oryginalną, nigdzie indziej nie spotykaną nazwę.

Językoznawcy wywodzą nazwę wsi od staroruskiego słowa „terem”, oznaczającego dosłownie: poddasze. W dawnych bojarskich i dworskich pałacykach była to najwyższa kondygnacja, przeznaczona dla kobiet. Terem to także synonim słowa: dworek, okazały dom z mieszkalnym poddaszem. Nazwę tę stosuje się również do określenia miejsca, gdzie stał ongiś dom z teremem.

Teremiski – to dawna wieś budnicka, podobnie jak sąsiadujące z nimi Budy i Pogorzelce. Wieś położona jest na polanie o powierzchni 1,9 km kw. Na jej obrzeżach przepływają rzeczki: Łutownia (od północy) i Krynica (od zachodu). Prof. Michał Kondratiuk zanotował, że jeszcze w drugiej połowie XX wieku mieszkańcy używali osobnych nazw dla niektórych części wsi: Za Dwarom i Paluchi (z akcentem na ostatnią sylabę). Obecnie nazwy te w zasadzie wyszły już z użycia. W latach trzydziestych ubiegłego wieku na obrzeżu polany teremiszczańskiej zaczęto wznosić budynki, które po wojnie utworzyły kolonię Dąbrowa.

Przed powstaniem wsi na tym terenie istniało uroczysko Teremiski Bór. W „Opisaniu puszcz ekonomii brzeskiej” z 1796 roku uroczysko to lokalizowane jest w straży hajnowskiej. Kazimierz W. Wójcicki („Encyklopedyja powszechna” t. III, 1860) określa je jako jedno z większych uroczysk w Puszczy Białowieskiej. O. Hedemann umieszcza Teremiski Bór w oddziale 365.

Ślady zamieszkiwania uroczyska Teremiski Bór przez ludzi sięgają dość odległego okresu. W licznych kurhanach znajdujących się w lesie, zaraz za kolonią Dąbrowa, znaleziono fragmenty ceramiki datowane na wczesną epokę żelaza (700-400 p.n.e.), a w kurhanach datowanych na przełom IX i X wieku – fragmenty wczesnośredniowiecznej ceramiki słowiańskiej, węgle drzewne i przepalone kości ludzkie.

Pierwsze domy mieszkalne w uroczysku, które dały początek obecnej wsi Teremiski, wystawili, prawdopodobnie w drugiej połowie XVIII wieku, funkcjonariusze służby łowieckiej, którzy obsługiwali tzw. ogród do polowania, założony po obu stronach rzeczki Krynica. Ogród ten, nazwany od uroczyska „Teremiska”, znajdujemy na jednym z planików, wchodzącym do zbiorku map wykreślonych przez geometrę Michała Połchowskiego w 1784 roku dla króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Planik nosi tytuł „Pozycja Białowieża z dwóma oznaczonemi do polowania ogrodami”. Nazwa ogrodu podana jest w formie „Terez miska”. Być może to zwykły błąd pisowni, ale nie da się również wykluczyć, że właśnie tak nazywano ów obiekt w tamtym okresie. Trzeba też zauważyć, że w dawnej literaturze nazwę wsi podaje się w różnych zapisach: Teremyski, Czeremiski, Czeremiszki, Teremiska, a nawet Teremyszki.

Obok zabudowań wzniesionych przez funkcjonariuszy służby łowieckiej, zaczęły wkrótce wyrastać budynki, stawiane przez tzw. budników, trudniących się wypalaniem na okolicznych uroczyskach węgli drzewnych, smoły i potażu. Do Puszczy Białowieskiej zostali oni sprowadzeni – jak podaje Otton Hedemann – przez podskarbiego litewskiego Antoniego Tyzenhauza. Opierając się na informacji tegoż samego Hedemanna, w Teremiskach miała w tym czasie znajdować się siedziba pisarza budnego.

W 1792 roku budy potażowe w Puszczy zostały zwinięte, w związku z czym pewna część budników rozeszła się, a część pozostała na przetrzebionych przez siebie gruntach, przekwalifikowując się na rolników. „Dozorca” Puszczy Białowieskiej Krzysztof Engelgardt podawał w raporcie z 1798 roku, iż zbadał sytuację w Teremiskach oraz Pohorelcu (Pogorzelcach) i doszedł do wniosku, że niedawni budnicy „do samego hultajstwa i włóczęgi przyzwyczajeni nie mają żadnej uprzęży i gospodarstwa, do strzeżenia Puszczy się nie nadają” etc. Proponował w związku z tym przenieść ich do tworzonego w tym czasie folwarku Masiewa, a ostęp Teremiski i Pohorelec zapuścić pod las. Plan ten jednak nie został zrealizowany.

Pomimo nędzy trapiącej na początku byłych budników, trwali oni uparcie na tym terenie. Nie poddawali się także próbom przesiedlenia ich na inne miejsca, poza obrębem Puszczy. Z czasem wyrobili dobre grunta uprawne, osiągali też obfite sianokosy. Poza tym zatrudniali się do dobrze płatnych, choć ciężkich robót w lesie. Dostawali też niemałe odszkodowania za stratowane przez zwierzynę zasiewy i uprawy.

Zygmunt Gloger określił ludność budnicką jako pochodzącą z Mazowsza (inni autorzy wspominali też o Żmudzi, Morawach, a nawet Wielkopolsce). Informację Glogera powtarzali chętnie inni autorzy. W ten sposób utrwaliło się przekonanie, że wsie budnickie zamieszkiwała wyłącznie ludność pochodzenia polskiego, co nie jest prawdą. Budnictwem zajmowała się na tym terenie także ludność ruska, przybyła z Wołynia, Polesia i północnej części Białorusi. Inwentarz z 1798 roku wymienia nazwiska licznych budników. Niewątpliwie polskie brzmienie mają takie nazwiska, jak Bielecki, Błażkowski, Dobrzyński, Jędrzejewski, Korzeniewski, Kozioł, Wołodkiewicz. Natomiast takie nazwiska, jak Wiszniewski, Paluch (dziś Poleszuk), Smokiulewicz (dziś Smoktunowicz), a także późniejsze – Artemiuk, Siemieniuk, Szlachciuk, Wołkowycki wskazują raczej na ruskie pochodzenie. Mieszkańcy ci w późniejszym okresie będą deklarować się jako Białorusini lub Ukraińcy.

Na wschodniosłowiańskie korzenie części mieszkańców Teremisek wskazuje między innymi pewien zapis w akcie funduszu cerkwi w Białowieży, wydanym w 1797 roku. Czytamy w nim, że „włościanie wsiów Zastawie, Stoczka, Podolan z strzelcami i budnikami w uroczysku Teremiska i Pogorzelce mieszkającymi, wielokrotnie dopraszali się, słuszną swoją przedkładając dolegliwość, iż oni oddaleni od cerkwi parafialnej (szereszewskiej) częstokroć w uczestnictwie słuchania nabożeństw nie bywali…”.

Dokument ten potwierdza również, że mieszkańcami Teremisek w owym czasie byli funkcjonariusze służby łowieckiej (strzelcy) oraz (byli) budnicy. Puszcza Białowieska wraz z okolicznymi osadami znajdowała się w tym czasie już pod zaborem rosyjskim.

Około 1800 roku caryca Katarzyna II obdzieliła sześć rodzin z Teremisek po „uczastku” ziemi w części wsi określanej Za Dwarom.

W 1816 roku Departament Dóbr Państwowych w Sankt-Petersburgu podjął kolejną próbę zlikwidowania Teremisek i sąsiednich Pogorzelec. W zarządzeniu podpisanym przez senatora Łanskoja stwierdza się, że wymienione wsie przeszkadzają w zarządzaniu lasami i polowaniami. Jednakże wobec zdecydowanego sprzeciwu ludności obu wsi, zamiar rządowy spełzł na niczym.

Nadleśny Eugeniusz de Ronca podaje, że w 1830 roku w Teremiskach znajduje się jedna chata strzelecka, ze strzelcem, którego zadaniem jest ochrona powierzonego mu obrębu (zob. „Powszechny Dziennik Krajowy” nr 84/1830). O tej samej chacie strzeleckiej wspominają jeszcze polscy botanicy Franciszek Błoński, Karol Drymmer i Antoni Ejsmond, którzy w lecie 1887 roku prowadzili w Puszczy Białowieskiej badania naukowe (zob. „Pamiętnik Fizjograficzny” T. VIII, R. 1888).

Uroczysko Teremiski zaistniało na arenie działań powstania listopadowego. Tutaj bowiem schroniło się na pewien czas 30 powstańców, dowodzonych przez byłego podoficera rosyjskiego Rowieńskiego. Tomasz Kraskowski, jeden z przywódców powstania 1831 roku w Puszczy Białowieskiej, zachęcał białowieskich strzelców do udziału w walkach, obiecując wyjednanie u Rządu Narodowego rozdziału pomiędzy nimi majątków skarbowych. Jeden ze wskazywanych majątków znajdował się w Teremiskach.

Wydawany w Lesznie „Przyjaciel Ludu” podaje w nr. 47 z 1836 roku, że „kolonia Teremiska leży nieopodal kolonii Pogorzelce” i że każda z tych osad liczy od 20 do 23 chat.

i-2
Mieszkańcy Teremisek ok. 1915 r. Źródło: „Bialowies in deutscher Verwsltung” zesz. 1/1917

W 1839 roku w Cesarstwie Rosyjskim zniesiono unię kościelną. Część mieszkańców Teremisek, uczęszczająca do kościoła unickiego, wróciła do prawosławia, a część została katolikami.

Według spisu z 1854 roku do parafii rzymskokatolickiej w Narewce należało z Teremisek 17 rodzin (łącznie 51 osób). Były to rodziny Bieleckich, Błaszkowskich, Borkowskich, Chlebowiczów, Korzenieckich, Niemcunowiczów, Sawickich (4 rodziny), Szlachciuków, Szumarskich, Wołotkiewiczów (3 rodziny), Zamlińskich i Zaniewskich.

Najwcześniejszy zachowany spis rodzin prawosławnych z Teremisek pochodzi dopiero z 1901 roku. Do parafii w Białowieży należało w tym czasie 16 rodzin (łącznie 106 osób; w tym 64 mężczyzn i 42 kobiety).

Na przełomie września i października 1882 roku w Puszczy Białowieskiej przebywał pisarz Henryk Sienkiewicz w towarzystwie etnografa, archeologa i historyka Zygmunta Glogera oraz rysownika Michała Elwiro Andriolliego. Pisarz gościł m.in. w Teremiskach. Wrażenia z tego wyjazdu zawarł w szkicu „Z Puszczy Białowieskiej”.

Następnego roku Puszczę Białowieską odwiedził artysta malarz Bolesław Łaszczyński. Zajrzał on również do wsi budnickich, o których napisał: „… w pośrodku puszczy są dwie wioski: Teremiski i Pogorzelce; mieszkańcy tych ostatnich zwani są „budnikami”; są to po większej części Mazurzy, których ojcowie sprowadzeni tu byli niegdyś za rządów polskich dla wyrabiania potażu. Nadawane im wówczas przez królów polskich przywileje, jako święte relikwie dziś jeszcze przechowują; zresztą niczem się już od reszty mieszkańców puszczy nie różnią” (zob. „Ziemia” nr 18/1929).

W lipcu 1898 roku w Puszczy Białowieskiej gościł pisarz Wacław Sieroszewski. On także odwiedził wsie budnickie. W opowiadaniu „Puszcza Białowiezka” napisał: „Po niejakim czasie wyjechaliśmy na wielką, jasną polanę, oprawną ze wszech stron w ciemny bór. Pośrodku, wśród zboża i ogrodów rozległa się pięknie, dostatnio zabudowana wieś. Smukłe, modrookie kobiety w kryziastych koszulach, w jaskrawych „wełniakach” i czerwonych chustkach na głowach, skwapliwie odpowiadały nam z przyjaznym uśmiechem na „pochwalonego”. Chłopi kłaniali się grzecznie, ale w milczeniu.

– To Budy Teremiskie.

Uderzyła mnie znaczna ilość wioskowego bydła i koni.

– Zamożnie żyją!

– Tak! Zacięta wieś… Ale im nonie kniaź Jaźwiński [powinno być: Wiaziemski] chodu nie daje!

Niedaleko tej wsi, na lewo od drogi, dostrzegliśmy omszony, wysoki na dwa sążnie częstokół zwierzyńca”.

Wacław Sieroszewski odnotował też przypadek ścięcia przez chłopów z Teremisek czterech lip. Ponieważ nikt nie chciał wyjawić władzom nazwiska defraudanta, ta zabroniła chłopom wypędzać bydło na pastwisko dotąd, aż wydadzą złoczyńcę. Chłopi jednak uparcie milczeli.

17 października 1890 roku w Teremiskach otwarta została szkoła elementarna (tzw. gramoty), utrzymywana przez parafian. Na podstawie dokumentów zachowanych przez parafię prawosławną w Białowieży wiemy, że w 1901 roku uczęszczało do niej ponad 20 dzieci.

W 1900 roku Zarząd Dóbr Apanażowych (Puszcza Białowieska od 1888 roku stanowiła prywatną własność cara) podjął ponowną próbę wyrugowania z terenu Puszczy „uciążliwych osad”. Mieszkańcom Bud, Teremisek i Pogorzelec przedstawiono propozycję przesiedlenia na dogodnych warunkach do majątku Chomsk w ujeździe kobryńskim (gubernia grodzieńska). Mieszkańcy wymienionych wsi nie wyrazili jednak na to zgody. Podobnym rezultatem zakończyły się próby przesiedlenia byłych budników na Wołyń w 1906 i 1910 roku. W 1910 roku budnicy jakoby wyrazili chęć na przesiedlenie się, ale zażądali od zarządu wypłacenia tysiąca rubli za dziesięcinę, na co ten się nie zgodził, oferując im jedynie 500 rubli.

Georgij Karcow w swym dziele „Biełowieżskaja Puszcza…” (1903) podaje, że na początku XX wieku Teremiski liczyły 25 gospodarstw.

i-3
Puszczańska smolarnia

W sierpniu 1915 roku mieszkańcy Teremisek, podobnie jak wszystkich okolicznych wsi, byli zmuszeni przez władze carskie do ewakuacji w głąb Rosji, by uchronić się przed rzekomymi okrucieństwami nadchodzących Niemców. Uchodźstwu (tzw. bieżeństwu) poddały się przeważnie rodziny prawosławne, katolickie zostały na miejscu. Niemcy zmuszali pozostałe we wsi osoby do katorżniczej pracy w lesie przy pozyskaniu i wywózce drewna. Po odejściu okupanta w końcu 1918 roku nastał nowy okres w życiu Teremisek.

„Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej” – tom V z 1924 roku podaje, że w Teremiskach na dzień 30 września 1921 roku było 29 domów mieszkalnych. Wieś zamieszkiwało 255 osób, w tym 133 mężczyzn i 122 kobiet. Narodowość polską podawało 137 osób, białoruską – 118 osób. Wyznanie rzymskokatolickie – 127 osób, prawosławne – 128 osób. Ilość prawosławnych w 1925 roku wzrosła do 154 osób (78 mężczyzn i 76 kobiet) – wiemy to z dokumentów cerkwi w Białowieży

W owym czasie szkoła powszechna w Teremiskach jeszcze nie funkcjonowała. Jesienią 1922 roku w pobliskiej Białowieży otwarto Państwową Szkołę Przemysłu Drzewnego. Z możliwości nauki w niej skorzystało pięciu chłopców z Teremisek. Po dwóch latach szkoła ta została przeniesiona do Hajnówki.

W 1924 roku w Teremiskach funkcjonowała już początkowo jedno-, a następnie czteroklasowa szkoła powszechna. Mieściła się ona w prywatnych domach gospodarzy – Morozowskiego i Wiszniewskiego. Nauczycielkami w niej były Emilia Matys i Erna Frenkiel.

Borys Nikitiuk podaje, że w tym okresie 80 proc. ludności Teremisek było analfabetami lub półanalfabetami (zob. „Gazeta Białostocka” nr 83/1951).

W drugiej połowie lat dwudziestych osiemnastu gospodarzy wsi Teremiski złożyło wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego na gruntach tejże wsi. Okręgowy Urząd Ziemski w Białymstoku zatwierdził ten wniosek 9 marca 1927 roku. Scaleniu podlegało 178 ha gruntów, objętych aktem nadawczym.

W drugiej połowie lat dwudziestych Nikanor Dmitruk otworzył w Teremiskach sklep spożywczy.

W marcu 1929 roku we wsi odbyły się Lotne Kursy Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego dla członków koła Związku Młodzieży Wiejskiej. W drugiej połowie lat trzydziestych, z inicjatywy nadleśniczego zwierzynieckiego Wiktora Jasińskiego, takie koła powstały także w Budach i Pogorzelcach.

W latach trzydziestych w Teremiskach znajdowało się już 56 gospodarstw. Wieś liczyła około 300 mieszkańców. Dawało się odczuć przeludnienie. Wiele osób pozostawało bez zatrudnienia, chwytając się dorywczych prac w lesie. Robotnicy leśni i drzewni z Teremisek wspierali często akcje strajkowe robotników leśnych i tartacznych z Białowieży i Hajnówki, organizowanych przez związki zawodowe i partie polityczne.

Wyk. 19 VII 2016 r.
Krzyże – prawosławny i katolicki – przed wsią zaświadczają o zgodnym współżyciu wyznawców obu religii. Lipiec 2016. (fot. Andrzej Buszko)

Teremiski cały czas były przypisane do gminy Białowieża. Od 1934 roku wieś stanowiła osobną gromadę o tej samej nazwie, która również wchodziła w skład gminy Białowieża. Po wojnie, w 1954 roku została potwierdzona przynależność Teremisek (już tylko w randze wsi) do gromady, a od 1973 roku – gminy Białowieża.

Cdn
Piotr Bajko

Каментарыі

 1. This design is wicked! You definitely know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 2. Vb5VXx This site was how do you say it? Relevant!! Finally I ave found something which helped me. Thank you!

 3. Thank you a bunch for sharing this with all people you actually realize what
  you are talking approximately! Bookmarked. Kindly additionally seek advice from
  my site =). We can have a hyperlink alternate
  agreement between us

 4. Thank you a lot for sharing this with all of us you actually recognise what you’re
  speaking approximately! Bookmarked. Please also discuss
  with my web site =). We can have a hyperlink trade contract between us

 5. Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your
  post seem to be running off the screen in Safari.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The style and design look great though! Hope you get the
  problem fixed soon. Cheers

 6. Nice weblog here! Also your site a great deal up fast! What host are you using?
  Can I am just getting your affiliate link in your host?
  I want my site loaded as fast as yours lol

 7. Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you finding the time and effort to place this informative article
  together. I remember when i again find myself personally
  spending too much time both reading and commenting. But so what on earth, it was still worthwhile!

 8. I’m really experiencing the design and layout of the website.
  It’s a very easy around the eyes which makes it far
  more enjoyable in my opinion into the future here
  and visit more frequently. Have you hire out a developer to create your theme?
  Outstanding work!

 9. Thank you, I have just been searching for information about this topic for a while and yours is the best I have discovered so far.
  But, what in regards to the bottom line? Are you positive
  concerning the source?

 10. Hello there! I am aware this really is somewhat off topic nevertheless i was wondering when you knew where I
  really could find a captcha plugin for my comment form?
  I’m utilizing the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?
  Thanks a great deal!

 11. Somebody essentially help to produce severely articles I’d state.

  That is the initial time I frequented your website page and thus far?
  I amazed using the analysis you designed to make this actual create incredible.
  Fantastic process!

 12. Everything wrote was very logical. However, what about this?

  suppose you were to create a awesome headline? I ain’t saying your content is not solid., however suppose you
  added a post title that grabbed folk’s attention? I mean Teremiski – Czasopis is a little boring.
  You should look at Yahoo’s home page and see
  how they create post titles to get people interested.
  You might add a video or a related picture or two to grab readers
  interested about everything’ve got to say. Just
  my opinion, it would bring your blog a little bit more interesting.

 13. Good day! I could have sworn I’ve been to this website before but after checking through some of
  the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it
  and I’ll be book-marking and checking back often!

 14. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter
  stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 15. Someone essentially lend a hand to make severely posts I
  might state. That may be the 1st time I frequented your website page and thus
  far? I amazed with all the analysis you created to create this type of
  create incredible. Excellent job!

 16. Its just like you read my thoughts! You seem to comprehend a whole
  lot approximately this, like you wrote the guide inside or something.

  I think that you just can use some p.c. to force the content house
  a bit, however other than that, that may be excellent blog.
  A wonderful read. I will certainly return.

 17. I love your site.. very good colors & theme.

  Did you create this website yourself or do you employ someone to accomplish it for you?
  Plz reply as I’m looking to create my very own blog and want to learn where u got this from.
  thanks

 18. We stumbled over here from a different website and thought I
  might check things out. I like what I see so now i am
  following you. Look forward to looking into your web page for
  a second time.

 19. I’ll right away seize your rss feed as I can’t in finding your email subscription hyperlink or e-newsletter service.

  Do you’ve any? Please permit me recognize in order that I may subscribe.
  Thanks.

 20. Definitely assume that you said. Your favorite reason appeared to be in the net the simplest thing to be aware of.
  I believe that for you, I definitely get irked while people
  consider worries that they plainly don’t know about.
  You were able to hit the nail upon the very best and defined out everything with out side-effect , people can require a signal.

  Will likely be back to get additional. Thanks

 21. Hi there! This post could not be written any better!
  Reading through this article reminds me of my previous roommate!
  He continually kept talking about this. I most certainly will forward this post
  to him. Pretty sure he’ll have a great read. Many thanks for sharing!

 22. Definitely believe that you said. Your favourite reason appeared to be on the net the
  easiest factor to take into accout of. I only say to you,
  I definitely get annoyed as well as folks think of worries which they just
  will not recognize about. You controlled to hit the nail upon the greatest plus outlined out the whole thing with no
  need side-effects , other people could require a signal.
  Will probably be again to obtain additional. Thanks

 23. After exploring several of the articles in your website,
  I honestly such as your way of writing your blog. I added it to
  my bookmark website list and will also be checking back soon. Kindly visit my website too and let me know what you believe.

 24. I loved as much as you will receive carried out right
  here. The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again since
  exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 25. Hello are using WordPress for your blog platform? I’m new to the
  blog world but I’m trying to get started and set up
  my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 26. Link exchange is definitely not else however it is just placing the other person’s webpage
  link in your page at suitable place along with other person may also do similar
  in favor of you.

 27. I’m really experiencing and enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy in the eyes which makes it a lot more pleasant for me personally ahead here and visit
  more frequently. Have you hire out a designer to make your theme?
  Excellent work!

 28. Appreciating the hard work you put into your site and in depth information you
  offer. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the
  same out of date rehashed information. Wonderful read! I’ve saved your site and
  I’m including your RSS feeds to my Google account.

 29. Hello There. I came across your blog site using msn. This really is an extremely well written article.
  I will be sure to bookmark it and return to learn even more of your
  useful info. Many thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 30. Neat blog! Will be your theme customized or do you download it from somewhere?
  A design like yours by incorporating simple
  tweeks would really make my blog be noticeable. Please let me know that you got your design. Thanks

 31. Hello could you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m going to start out my own, personal blog soon but I’m having a hard time
  selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The key reason why I ask is really because your layout seems
  different then most blogs and I’m searching for something completely unique.

  P.S Sorry for getting off-topic having said that i was required to ask!

 32. Howdy, I do believe your blog site could be having web
  browser compatibility issues. Whenever I look into your site in Safari, it
  appears fine however when opening in IE, they have some overlapping issues.
  I simply desired to provide you with a quick heads up!

  In addition to that, fantastic website!

 33. Unquestionably imagine that which you stated. Your favourite justification appeared to be at the web the simplest factor
  to keep in mind of. I only say to you, I certainly
  get annoyed whilst people think of concerns which
  they just will not recognise about. You managed to hit the nail upon the top and outlined out the entire thing without
  needing side effect , other folks can take a signal. Will likely be back to get additional.
  Thanks

 34. Hey there! I’ve been reading your blog for
  quite a long time now and ultimately got the bravery to go ahead and offer you a
  shout from Houston Texas! Just desired to say continue the
  good work!

 35. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could
  add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog
  and I look forward to your new updates.

 36. Wonderful goods of your stuff, man. I’ve understand your stuff previous to and you might be just extremely excellent.
  I actually like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and just how where you say it.
  You will make it entertaining and also you still maintain to
  help keep it smart. I can’t wait to read far more on your part.
  This really is actually a great site.

 37. I seriously love your website.. Excellent colors & theme.

  Have you make this web site yourself? Please reply back as I’m seeking to create my website and would like to know the place
  you got this from or precisely what the theme
  is named. Kudos!

 38. It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.

  I have read this post and if I could I wish to suggest you
  few interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article.
  I desire to read more things about it!

 39. My programmer is attempting to persuade me to move to .net from PHP.
  I actually have always disliked the concept as a result of costs.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been utilizing
  WordPress on a number of websites for approximately a year and am concerned about switching to a different platform.
  I actually have heard fantastic things about blogengine.net.

  What is the way I could import my wordpress posts
  in it? Any help could be greatly appreciated!

 40. Thanks for another excellent article. Where else may just
  anyone get that kind of information in such a perfect manner of writing?
  I have a presentation subsequent week, and I’m on the look
  for such information.